Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani psiholog Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 15-08-2019)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37

Diplomiran psiholog
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. Osnovnim studijama u trajanju najmanje od četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na javni oglas – molba, radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopju uverenja o položenom stručnom ispitu (za poslove doktora medicine); izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama , s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta sa naznakom: “Za javni oglas” ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba broj 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 313 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters