Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra / tehničar...; Viši radiološki tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN u Negotin (Poslato na 22-08-2019)

ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN
19300 Negotin, Badnjevska 4
tel. 019/544-196, 019/545-465

Medicinska sestra / tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme za rad u Opštoj bolnici u Negotinu, u Službi ortopedske hirurgije, do povratka privremeno odsutnog radnika

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: IV stepen - završena medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, posedovanje licence, sa ili bez radnog iskustva.

Medicinska sestra / tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme, za rad u Opštoj bolnici u Negotinu, na Odeljenju za produženo lečenje sa palijativnim zbrinjavanjem, do povratka privremeno odsutnih radnika
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: IV stepen - završena medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, posedovanje licence, sa ili bez radnog iskustva.

Viši radiološki tehničar u dijagnostici
na određeno vreme, za rad u Opštoj bolnici u Negotinu, na Odeljenju za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, do povratka privremeno odsutnog radnika

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: IV ili VI stepen - završena medicinska škola radiološkog smera, položen stručni ispit, posedovanje licence, sa ili bez radnog iskustva.

OSTALO: Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Negotin. Kao dokaze o ispunjenosti uslova, uz prijavu priložiti: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom; fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana); overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenje o upisu u imenik komore; dokaz o radnom iskustvu (fotokopije ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i slično); izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena); fotokopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zdravlja RS. Oglas objaviti na sajtu Ministarstva zdravlja RS i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Negotin. U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, može biti obavljen razgovor sa kandidatima iz užeg izbora, radi dobijanja dodatnih informacija koje mogu biti bitne za donošenje odluke o izboru. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti, lično, u Upravi Zdravstvenog centra Negotin ili poštom na adresu: Zdravstveni centar Negotin, Badnjevska 4,19300 Negotin, sa naznakom: „Prijava na oglas - ne otvarati”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Po završenom konkursu kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Za bliže informacije možete se obratiti na telefone: 019/544-196, 545-465.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN


Pregledano: 747 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters