Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave predmeta Fiksna protetika Puno radno vreme

na ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 22-08-2019)

ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
11000 Beograd, Stanka Vraza 63

Nastavnik praktične nastave predmeta Fiksna protetika
oblast Zdravstvo i socijalna zaštita, sa 60% radnog vremena, na određeno vreme preko 60 dana

USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje za nastavnika praktične nastave iz predmeta Fiksna protetika; b) vežbe i praktična nastava u bloku: doktor stomatologije; doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike; specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike; viši zubni tehničar; viši zubni tehničar - protetičar; strukovni zubni protetičar; specijalista strukovni zubni protetičar. Lice iz podtačke alineja 4-7 ove tačke treba da ima predhodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita za obrazovni profil zubni tehničar; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a); 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati uz prijavni formular dostavljaju dokumentaciju (u overenoj kopiji). Dokazi o ispunjenosti uslova iz teksta konkursa iz stava 1 tačke 1), 3)-5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Na osnovu čl. 154 st. 7 i Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Konkursna komisija će dostaviti rešenje o izboru kandidata po propisanom konkursu. Prijave slati poštom, na adresu Zubotehničke škole, Stanka Vraza 63, Opština Zvezdara, 11050 Beograd.


Skoro postavljeni poslovi ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 617 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters