Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik; Psiholog; Sekretar Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA NOVI PAZAR u Novi Pazar (Poslato na 05-09-2019)

SREDNjA ŠKOLA NOVI PAZAR
36300 Novi Pazar, Bajevica bb
tel. 020/510-0641, 062/661-865

Nastavnik - građevinski materijali

Psiholog

Nastavnik solfeđa
sa 50% radnog vremena

Sekretar
sa 15% radnog vremena

Nastavnik ustava i prava građana
sa 5% radnog vremena

Nastavnik srpskog jezika
sa 5% radnog vremena

Nastavnik matematike
sa 5% radnog vremena

Nastavnik engleskog jezika
sa 5% radnog vremena

Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 5% radnog vremena

Nastavnik fizike
sa 5% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove prpopisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi. Uz prijavu kandidat treba da priloži sledeće dokaze: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overnu fotokopiju); uverenje o državljanstvu; lekarsko uvrenje o opštoj psihofizičkoj zdrastvenoj sposobnoti za rad u srednjoj školi (podnosi se pre zaključenja ugovora o radu); uverenje od suda da se protiv kandidata ne vodi istraga niti da je podignuta optužnica, original ili overenu fotokopiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijave je 8 dana. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposbnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za zapošljavanje. Odluku o izboru kandidata doneće konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Priave na konkurs slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA NOVI PAZAR


Pregledano: 619 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters