Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u operacionoj sali Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA JAGODINA u Jagodina (Poslato na 11-09-2019)

OPŠTA BOLNICA JAGODINA
35000 Jagodina, Karađorđeva 4

Doktor medicine specijalista u operacionoj sali
u Odeljenju anestezije sa reanimatologijom, sa skraćenim radnim vremenom

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom, odnosno anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom, odnosno anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; stručni ispit; licenca; specijalistički ispit; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja ili potvrde o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim specijalističkim studijama za specijalistu anesteziologa; overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore; potvrdu o radnom iskustvu u zvanju doktora medicine (najmanje tri godine i šest meseci); izvod, odnosno uverenje iz Nacionalne službe zapošljavanja (za nezaposleno lice).

Doktor medicine
u Odeljenju za prijem i zbrinjanje urgentnih stanja, sa skraćenim radnim vremenom

USLOVI: visoko obrazovanje, na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja ili potvrde o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore; potvrdu o radnom iskustvu u zvanju doktora medicine (najmanje šest meseci); izvod, odnosno uverenje iz Nacionalne službe zapošljavanja (za nezaposleno lice).

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Jagodina, Karađorđeva 4, 35000 Jagodina, sa naznakom „Prijava za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine specijalistu / prijava za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine“, ili lično u pisarnici OB Jagodina. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA JAGODINA


Pregledano: 1202 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters