Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN u Negotin (Poslato na 12-09-2019)

TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN
19300 Negotin
Miomira Radosavljevića Pikija 9

Nastavnik matematike
sa 60% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene do povratka sa funkcije

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akgdemske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, ako ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni gpasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-1, 13/2016-11, 2/2017-1, 2/2017-11 i 13/2018 i 7/2015); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnsst za rad sa decom i učenicima; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampan i popunjen prijavni formular dostavljaju školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje nadležne policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela propisana članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci), dokaz da zna srpski jezik (ovaj dokaz dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); lekarsko uverenje (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Prijave i dokumentaciju dostavljati u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagsvremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA NEGOTIN


Pregledano: 435 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters