Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovi omladinske politike u zvanju savetnika Puno radno vreme

na UPRAVA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 18-09-2019)

UPRAVA GRADSKE
OPŠTINE OBRENOVAC
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74

Poslovi omladinske politike u zvanju savetnika
u Odeljenju za privredu i razvoj

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, tj. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru. Službenik koji nije zasnivao radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili državnom organu, biće na probnom radu u trajanju od šest meseci, uz obavezu da do okončanja probnog rada položi državni stručni ispit.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa: Zakona o mladima - usmeno, poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru, organizacione sposobnosti, veština rezonovanja, zaključivanja i veština komunikacije - usmeno.

1. Adresa na koju se podnose prijave: GO Obrenovac, Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac, sa naznakom „Za javni konkurs za prijem savetnika na poslovima omladinske politike u Odeljenju za privredu i razvoj, u upravi GO Obrenovac“.

2. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Slavica Lainović, tel. 011/8726-426.

3. Uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije, da ima potrebno obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

4. Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje teći narednog dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“.

5. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijave sa biografijom, izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će organ to učiniti umesto njega (izjava se nalazi na sajtu GO Obrenovac, www.obrenovac.rs), original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema i dokaz da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Dokazi o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Shodno navedenom, potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će kandidat to učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici GO Obrenovac, www.obrenovac.rs. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika.

6. Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

7. Znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa napred navedenih - usmeno, praktičan rad na računaru - pismeno i veština komunikacije - usmenim razgovorom.

8. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se održati u prostorijama GO Obrenovac, Vuka Karadžića 74. O datumu i vremenu učesnici konkursa će biti obavešteni na kontakte (adrese i telefone) koji su navedeni u prijavi.

NAPOMENE: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Ovaj konkurs se objavljuje na veb-stranici Gradske opštine Obrenovac - www.obrenovac.rs, na oglasnoj tabli i u listu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi UPRAVA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC


Pregledano: 447 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters