Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik na određeno vreme, sa 60% radnog vremena Puno radno vreme

na SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 18-09-2019)

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA ŠKOLA
11080 Zemun, Cara Dušana 262
tel. 011/7359-221

Nastavnik
na određeno vreme, sa 60% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 - odluka US 113/17 i 95/18), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje je stekao: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidat mora da ima završene studije iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, da je stekao zvanje diplomiranog inženjera saobraćaja, odsek za logistiku. Kandidat treba i da: 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na konkurs treba da dostave: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn. gov.rs); original ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original uverenje o neosuđivanosti, u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje prema podacima iz kaznene evidencije izdaje policijska uprava; original uverenje o državljanstvu Republike Srbije i izvod iz matične knjige rođenih, koji nisu stariji od 6 meseci. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Napomena: sve fotokopije koje se podnose uz prijavu na konkurs moraju biti overene od strane javnog beležnika - notara. Rok za podnošenje prijave sa važećim, odnosno uredno overenim fotokopijama potrebnih dokumenata je 10 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretarijatu škole, na telefon: 011/7359-221.


Skoro postavljeni poslovi SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 649 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters