Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik solfeđa Puno radno vreme

na OMŠ „PETAR ILIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 25-09-2019)

OMŠ „PETAR ILIĆ”
34300 Aranđelovac, Josipa Grušovnika 1
tel. 034/712-959

Nastavnik solfeđa
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene po osnovu porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa 60% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja posla nastavnik solfeđa može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja predviđenog čl. 140, 141 stav 3 i člana 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovoj muzičkoj školi i to: diplomirani muzički pedagog; diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog; profesor solfeđa; profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar - pedagog; master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi sledeća dokumenta, u originalu ili overenoj fotokopiji: dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti; dokaz da zna srpski jezik kao i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - ovaj dokument je potrebno da dostavi jedino izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Kandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu direktoru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs u roku od osam dana. Prijave treba poslati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“, na adresu: OMŠ „Petar Ilić“, Josipa Grušovnika 1, 34300 Aranđelovac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 034/712-959.


Skoro postavljeni poslovi OMŠ „PETAR ILIĆ”


Pregledano: 862 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters