Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA u Niš (Poslato na 25-09-2019)

EKONOMSKA ŠKOLA
18000 Niš, Majakovskog 2
tel. 018/237-976

Nastavnik biologije (za predmet Ekologija)
sa 65% radnog vremena

USLOVI: prema Pravilniku o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Biologija može da izvodi: profesor biologije; diplomirani molekularni biolog i fiziolog; diplomirani biolog; profesor biologije-hemije; diplomirani profesor biologije i hemije; diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine; diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine; diplomirani biolog zaštite životne sredine; diplomirani biolog - ekolog; diplomirani profesor biologije; diplomirani profesor biologije-master; diplomirani biolog-master; diplomirani molekularni biolog-master; diplomirani profesor biologije-hemije-master; master biolog; master profesor biologije. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 i dr. Zakoni i 10/2019): da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje završeno na stranom jeziku). Kandidati za konkurs podnose prijavu u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na prijavnom formularu koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz koju se dostavlja potrebna dokumentacija, odnosno dokazi o ispunjenosti uslova za izbor kandidata i to: dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overena fotokopija diplome); dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona (uverenje policijske uprave sa izvodom iz kaznene evidencije izdatog od strane MUP-a RS, ne starije od šest meseci); uverenje suda da lice nije pod istragom (ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad-dostavlja samo kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); kraću radnu biografiju. Sva dokumenta se prilažu u originalu ili kao overene fotokopije. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje) dostavlja samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati koji uđu u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koji vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Nakon dobijenih rezultata psihološke procene, konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 960 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters