0

Aplikacija

Nastavnik Medicinske grupe predmeta Puno radno vreme

na SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 26-09-2019)

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, Beograd

Uslovi:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih člana 24. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 i 113/17) i člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (“Sl. glasnik-Prosvetni glasnik”, broj 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 ,11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 6/15 I 21/15).

Potrebna dokumentacija:

- CV (radna biografija);

- fotokopija diplome;

- fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitanu ličnu kartu;

- ostala raspoloživa dokumentacija;

- uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima;

- Prilikom zasnivanja radnog odnosa uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje nadležnog suda i MUP-a dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka.

U roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rezultata provere, direktor pribavlja mišljenje organa upravljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sva fotokopirana dokumenta moraju biti overena, prilikom zasnicanja radnog odnosa.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova i sažetu biografiju dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom:

“Za konkurs”.

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA , Beograd

Adresa: Bulevar vojvode Putnika 7, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 064/812-93-59

Rok važenja
02.10.2019.Skoro postavljeni poslovi SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 318 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters