Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU u Beograd (Poslato na 02-10-2019)

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09,99/14 i 95/18), člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim ordganima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-4346/2019 od 25. aprila 2019. godine i 51 broj: 112-4346/2019- 3 od 25. aprila 2019. godine, Republički zavod za statistiku, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Republički zavod za statistiku, Beograd, Milana Rakića 5

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Šef Odseka za registre poslovnih subjekata, u zvanju samostalni savetnik
Sektor za kvalitet, metodologije i planiranje, Odsek za registre poslovnih subjekata
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odseku; radi na konceptualnim i metodološkim pitanjima registra jedinica razvrstavanja i na pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga propisa iz delokruga Odseka; koordinira saradnju sa registracionim organima i institucijama nadležnim za registraciju delatnosti pravnih i fizičkih lica; radi na konceptualnim i metodološkim pitanjima Statistički poslovni registar (SPR): definiciji sadržaja, pravilima ažuriranja, upitnicima, praćenju demografskih promena, analizi velikih i složenih poslovnih subjekata, analizi administrativnih i statističkih izvora, analizi i praćenju kvaliteta SPR; radi na definisanju metodoloških uputstava za transformaciju, uparivanje i uključivanje njihovih podataka u registre RZS; komunicira i vrši razmenu iskustava sa statističkim poslovnim registrima drugih zemalja, predstavlja i afirmiše SPR na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima; učestvuje u donošenju različitih internih normativnih akata (uputstava, procedura, pravilnika) koji su vezani za Statistički poslovni registar, u cilju prilagođavanja rada međunarodnim standardima; koordinira fazama održavanja tatističkog poslovnog registra, registra jedinica razvrstavanja kao i istraživanjem o lokalnim jedinicama; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

2. Statističar analitičar u zvanju savetnika, Sektor za kvalitet, metodologije i planiranje
Odsek za registre poslovnih subjekata, Grupa za Statistički poslovni registar
1 izvršilac

Opis poslova: Radi na metodološkim rešenjima Statističkog poslovnog registra, vođenju i održavanju Statističkog poslovnog registra i radi na metodološkom razvoju i uvođenju godišnjih stanja statističke jedinice Grupa preduzeća; obavlja poslove koordinacije, saradnje sa administrativnim izvorima i ocene kvaliteta preuzetih podataka; priprema metodološko definisanje i dizajn faza održavanja Statističkog poslovnog registra; vrši strukturne analize velikih i složenih poslovnih subjekata; radi na metodološkoj pripremi i vođenju istraživanja o lokalnim jedinicama Statističkog poslovnog registra; vrši evidentiranje i praćenje tokova ispunjavanja zahteva korisnika; učestvuje u donošenju različitih internih normativnih akata (uputstava, procedura, pravilnika) koji su vezani za Statistički poslovni registar, u cilju prilagođavanja rada međunarodnim standardima; izrađuje složene analitičke tabele na osnovu zahteva korisnika iz zemlje i inostranstva i sprovodi metodološka uputstva za potrebe ispitivanje zadovoljstva korisnika Statističkog poslovnog registra; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova , master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3. Statističar analitičar u zvanju savetnika, Sektor za kvalitet, metodologije i planiranje
Odsek za registre poslovnih subjekata, Grupa za administrativne registre i jedinice razvrstavanja
1 izvršilac

Opis poslova: Radi na metodološkim rešenjima Registra jedinica razvrstavanja i na vođenju i održavanju Registra jedinica razvrstavanja; obavlja poslove koordinacije, saradnje sa administrativnim izvorima i ocene kvaliteta preuzetih podataka; priprema metodološko definisanje i dizajn faza održavanja Registra jedinica razvrstavanja; radi na metodološkoj pripremi i vođenju istraživanja o lokalnim jedinicama Registra i jedinica razvrstavanja; izučava i prati razvoj međunarodnih statističkih standarda i razvoj sistema upravljanja kvalitetom i radi na pripremi konkretnih predloga za njihovu implementaciju; sarađuje sa korisnicima podataka Registra jedinica razvrstavanja, vrši evidentiranje i praćenje tokova ispunjavanja zahteva korisnika; ispituje kvalitet registra u cilju ispravki sistemskih grešaka u cilju izmene postojećih i donošenju novih metodoloških rešenja; izrađuje složene analitičke tabele na osnovu zahteva korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

4. Rukovodilac Grupe za statistiku upotrebe IKT i poslovne tendencije, u zvanju savetnik
Sektor poslovnih statistika, Grupa za statistiku upotrebe IKT i poslovne tendencije
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; predlaže mere za unapređenje metodologije i metodoloških instrumenata, reviziju i sprovođenje istraživanja iz oblasti upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija i poslovnih tendencija; pronalazi optimalna rešenja u primeni automatske obrade podataka, publikovanju podataka u sprovođenju statističkih istraživanja; predlaže vrste analitičkog i drugog korišćenja podataka od strane korisnika i testira rezultate i predlaže način prezentacije i publikovanja statističkih podataka, sadržine diseminacione baze podataka i njihove Internet prezentacije; učestvuje u projektima međunarodne saradnje iz oblasti upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija i poslovnih tendencija; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, matematičke nauke ili organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

5. Inženjer poslovne analitike za podršku, u zvanju mlađi savetnik
Odeljenje za arhitekturu inženjering informacionog sistema, Odsek za elektronsko poslovanje, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u razvoju aktivnosti vezanih za optimizaciju, automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa u Zavodu; pruža podršku u razvoju i implementaciji aplikacija i servisa za potrebe elektronskog poslovanja Zavoda; primenjuje procedure i informatičke standarde i standarde zaštite vezane za delokrug rada Odseka; učestvuje na poslovima razvoja i podrške aplikacijama elektronskog poslovanja; radi sa bazama statističkih podataka; učestvuje na projektima u oblasti elektronskog poslovanja; sarađuje sa unutrašnjim organizacionim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno obrazovanje iz naučne oblasti matematičke nauke ili računarske nauke, ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili društveno -humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

6. Statističar analitičar u zvanju savetnik
Odeljenje za statistiku tržišta rada, Odsek za statistiku registrovane zaposlenosti, zarada i troškova rada, Sektor za koordinaciju statističkog sistema, administrativne izvore i statistiku tržišta rada
1 izvršilac

Opis posla: Učestvuje u pripremi metodologije i radi na reviziji metodologije i metodoloških instrumenata za statistička istraživanja iz oblasti tržišta rada; vrši pripremanje i sprovođenje statističkih istraživanja; radi na pronalaženju optimalnih rešenja u primeni automatske obrade podataka, publikovanju podataka i sprovođenju statističkih istraživanja; analizira i kontroliše tačnost i kvalitet podataka dobijenih iz istraživanja i iz administrativnih izvora; radi na pripremanju tabelarnih prikaza i objašnjenja u zvaničnim redovnim publikacijama, na izradi podataka po redovnim i posebnim zahtevima; učestvuje u izradi redovnih i specifičnih statističko-analitičkih studija i publikacija; priprema podatke potrebne za popunjavanje tabelarnih pregleda za potrebe međunarodnih institucija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplkinarne nauke (IMT) – prostorni planer, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7. Analitičar podataka u zvanju savetnik
Grupa za razvoj integrisanog sistema registara, Sektor za koordinaciju statističkog sistema, administrativne izvore i statistiku tržišta rada
1 izvršilac

Opis posla: Učestvuje u izradi metodoloških rešenja i procedura u vezi sa korišćenjem podataka iz administrativnih izvora; proverava kvalitet administrativnih podataka, i učestvuje na definisanju metodoloških uputstava za transformaciju, uparivanju i uključivanju podataka u registre Zavoda; analizira, prilagođava i radi na podizanju kvaliteta podataka iz administrativnih izvora; radi na posebnim zahtevima korisnika za podacima iz administrativnih registara; testira nove tehnološke kocepte i radi na novim izvorima podataka; pazvija sistem brzog izveštavanja koji povezuje više izvora podataka (BI); učestvuje u promociji i afirmisanju rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godina radnog iskustva u struci u državnim organima, položen državni stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Saglasno članu 9 Zakona državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i da se izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta: – organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno); – digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktični rad na računaru); – poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije ( pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovima korišćenja interneta, obrada teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „Rad na računaru“) dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih
kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) -proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o klasifikaciji delatnosti i Uredba o klasifikaciji delatnosti ) – proverava će se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi metodologije i standardi iz delokruga radnog mesta – (Zakon o privrednim društvima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Oblast znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi rukovođenja – osnove upravljanja ljudskim resursima – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o zvaničnoj statistici – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Odluka o programu zvanične statistike – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o klasifikaciji delatnosti – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Odluka o programu zvanične statistike – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Odluka o programu zvanične statistike – proveravaće se putem eseja (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada poslove rukovođenja – metodologiju i tehnike planiranja, praćenja, evolucija i izveštavanje u srednjoročnom i strateškom planiranju i o sprovođenju javnih politika – proveravaće se putem – eseja (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 5
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – (Zakon o zvaničnoj statistici) – proveravaće se putem eseja (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – informatički poslovi – informaciona bezbednost – proveravaće putem eseja (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće putem eseja (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 6
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o zvaničnoj statistici, proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi, metodologije i standardi iz delokruga radnog mesta – Istraživanje o registrovanoj zaposlenosti – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 7
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o zvaničnoj statistici – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi, metodologije i standardi iz delokruga radnog mesta – Kodeks prakse evropske statistike – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Informacija o materijalima za pripremu kadidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izrada i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integriteti upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskog testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa, proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu: Republički zavod za statistiku, 11000 Beograd, Milana Rakića 5 ili predaje neposredno na pisarnici, na istoj adresi, sa naznakom: „Za javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Mladen Viličković, tel. 011/2422-029 ili Tanja Aleksić, telefon: 011/2413-319.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs: Prijava na konkurs vrši se na obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs i Republičkog zavoda za statistiku – www.stat.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Republičkog zavoda za statistiku, Beograd, Milana Rakića 5 (prizemlje).

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koji se prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: – original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; – original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; – original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručom ispitu, podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu); – original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudovima, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuje, vrše uvid, obrađuje i pribavlja lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnom organu / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Republičkog zavoda za statistiku.

XI Vrsta radnog odnosa: Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 24. oktobra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provere opštih funkcinalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Sližbi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Republičkog zavoda za statistiku. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (broj telefona ili e-mail adresa) koje navedu u obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužan da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs) i oglasnoj tabli Zavoda, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljivi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog roda.Skoro postavljeni poslovi REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU


Pregledano: 1227 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters