Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA BEOGRAD u Beograd (Poslato na 02-10-2019)

PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA BEOGRAD
11000 Beograd, Svetogorska 48
tel. 011/3242-062

Nastavnik predmetne nastave - srpski jezik i književnost
radi zamene zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog kome miruje radni odnos

USLOVI: profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskog jezika i srpske književnosti; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; profesor jugoslovenskih književnosti; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, Komparativna književnost sa teorijom književnosti); master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master profesor književnosti i jezika (srbista); master profesor književnosti i jezika - komparatista; master profesor predmetne nastave. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima: Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika.

Nastavnik predmetne nastave - istorija
radi zamene zaposlenog preko 60 dana, zamena direktora škole u prvom mandatu

USLOVI: profesor istorije; diplomirani istoričar; profesor istorije - geografije; diplomirani istoričar - master; master istoričar; master profesor predmetne nastave. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

Nastavnik predmetne nastave - ekonomska grupa predmeta
radi zamene zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva

USLOVI: diplomirani ekonomista; master ekonomista, prethodno završene osnovne i master studije u oblasti ekonomije.

Nastavnik predmetne nastave preduzetništvo
sa 40% radnog vremena, radi zamene zaposlenog preko 60 dana, zamena radnika raspoređenog na mesto pomoćnika direktora škole za školsku 2019/2020. godinu

USLOVI: diplomirani ekonomista; diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji; diplomirani inženjer organizacije rada; diplomirani pravnik; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti ekonomije; master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti pravnih nauka; master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti organizacionih nauka; master inženjer menadžmenta.

OSTALO: Pored opštih i napred navedenih uslova u pogledu stepena i vrste obrazovanja, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati podnose prijavu na prijavnom formularu koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz koju se dostavljju dokazi o ispunjenosti uslova za izbor kandidata i to: overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original dokaza nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 30 dana); original ili overeneu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju dokaza odgovarajuće visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz srpskog jezika (samo učesnik konkursa koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Osim navedenog, kandidat dostavlja i kraću radnu biografiju. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati prijavni formular sa traženom dokumentacijom dostavljaju ustanovi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično ili poštom na navedenu adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Sve fotokopije koje se podnose uz prijavu na konkurs moraju biti overene od strane javnog beležnika - notara. Bliže informacije o konkursu kandidati mogu dobiti kod sekretara škole, broj telefona: 011/324-2513. Rešenje o izboru kandidata po objavljenom konkursu u publikaciji „Poslovi“, doneće se u skladu sa čl. 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.


Pregledano: 1180 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters