Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na EKONOMSKI FAKULTET u Kragujevac (Poslato na 09-10-2019)

EKONOMSKI FAKULTET
34000 Kragujevac, Liceja Kneževine Srbije 3
tel. 034/303-500

Nastavnik u zvanje redovni profesor, za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj, nastavni predmet Teorija i analiza ekonomske politike

USLOVI: naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Ekonomske nauke.

Nastavnik u zvanje zvanje redovni profesor, za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije, nastavni predmeti Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo troškova

USLOVI: naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Ekonomske nauke.

Nastavnik u zvanje zvanje docent, za užu naučnu oblast Ekonomske kvantitativne metode, nastavni predmet Osnovi statistike
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Ekonomske nauke.

Nastavnik u zvanje zvanje docent, za užu naučnu oblast Finansije, finansijske institucije i osiguranje
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Ekonomske nauke.

Nastavnik u zvanje docent, za užu naučnu oblast Finansije, finansijske institucije i osiguranje, nastavni predmet Osnove berzanskog poslovanja
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Ekonomske nauke.

Opšti preduslov: Kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 135 st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdom nadležnog organa (policijske uprave) da nisu osuđivani za krivična dela propisana navedenim propisima.

OSTALO: Uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Kragujevcu, Pravilnika o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, Uputstva Univerziteta u Kragujevcu za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje i Statuta Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i: biografiju; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje stručna sprema; uverenje policijske uprave organa da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica; spisak stručnih i naučnih publikacija, a za kandidate koji su u radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu i rezultate usvojene ankete studenata. Pravnovaljanu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku - CD). Konkurs je otvoren 15 dana. Prijave sa dokumentima, sa naznakom „Za konkurs“, dostaviti na adresu: Ekonomski fakultet, Kragujevac, Liceja Kneževine Srbije 3.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKI FAKULTET


Pregledano: 928 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters