Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši nutricionista - dijetetičar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 09-10-2019)

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE - NOVI SAD
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Viši nutricionista - dijetetičar
u Službi za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, probni rad od 3 meseca

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: stručna sprema/obrazovanje: visoko obrazovanje zdravstvene struke za navedeno zvanje: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO: stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenoj visokoj školi, uverenje o položenom stručnom ispitu, dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore, fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diploma, uverenje i licenca izdati na devojačko prezime), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda) ne starije od 6 meseci, uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave), ne starije od 6 meseci, kratka biografija (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, internet adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte, fotokopiju vakcinalnog kartona i sanitarnu knjižicu. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi: uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela), dokaz o imunizaciji hepatitis B. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Instituta, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem jednog višeg nutricioniste - dijetetičara“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD


Pregledano: 609 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters