Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Biolog / Molekularni biolog Puno radno vreme

na Republika Srbija INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 10-10-2019)

Republika Srbija INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVACul. Nikole Pašića br. 1

Broj: 01-6690

Datum: 07.10.2019.

K r a g u j e v a c

Na osnovu Odluke v. d. Direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac broj 01-6689 od 07. 10. 2019. godine, sve u vezi sa članom 7. stav 1. tačka 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 106/2018), i zaključka 51 broj: 112-8491/2019 od 28. avgusta 2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC, r a s p i s u j e

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM

I

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i to:

1 (jedan) biolog/molekularni biolog (visoka stručna sprema) radi popune radnog mesta u Centru za mikrobiologiju, sa punim radnim vremenom od 40 (četrdeset) časova nedeljno.

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I. Odluke jesu opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosnovisoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) biologije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

–na osnovnim studijama biologije u trajanju od najmanje četirigodina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

III

Uz prijavu se podnose overenekopije sledećih dokumenta

· Diploma o stečenom obrazovanju;

· Uverenje o državljanstvu RS;

· Izvod iz matične knjige rođenih

· Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

· Kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom;

· Kandidati koji imaju radno iskustvo (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom stažu od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), odnosno potvrdu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

IV

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi:

lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;

dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda);

uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice);

V

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za javno zdravlje Kragujevac.

VI

Oglas objaviti putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, putem sajta Instituta za javno zdravlje Kragujevac i na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje-filijala Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na oglsnoj tabliNacionalne službe za zapošljavanje-filijala Kragujevac.

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na sajtu Instituta za javno zdravlje Kragujevac(www.izjzkg.rs). Telefon za kontakt 034 504-522.

Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Instituta za javno zdravlje Kragujevac ili putem pošte na adresu:

Instituta za javno zdravlje Kragujevac

Ul. Nikole Pašića 34000 Kragujevac

Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše:

„Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan naziv radnog mesta)“

V. d. direktora

Doc. dr Dragan Vasiljević

Rok važenja
17.10.2019.


Pregledano: 680 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters