Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na Turistička organizacija opštine Negotin u Negotin (Poslato na 14-10-2019)

Turistička organizacija opštine Negotin

19300 Negotin, Kralja Marka br. 6

Tel/fax:019/547-555

www.tooon.org.rs

Uslovi:

1. visoka stručna sprema: stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena, (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od 4 godine;
2. vrsta stručne spreme: diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer šumarstva, diplomirani menadžer, diplomirani turizmolog;
3. radno iskustvo: tri godine radnog iskustva u procesu upravljanja / rukovođenja na istim ili srodnim poslovima; posedovanje organizacionih sposobnosti i veština;
4. da se protiv njega ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje funkcije direktora;
5. državljanstvo Republike Srbije;
6. opšta zdravstvena sposobnost

Kandidati su obavezni da uz prijavu podnesu sledeće dokaze:

1. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;
2. overenu fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu;
3. biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada u turizmu;
4. uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starija od šest meseci), kao i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;
5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
6. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje (original)
7. predlog Programa rada Turističke organizacije opštine Negotin, za mandatni period od 4 godine.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva (radni staž) sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Dokumenta za konkurs se dostavljaju u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa.

Izborni postupak sprovešće se uvidom u podatke iz prijave i uvidom u dokumenta dostavljena uz prijavu.

Direktora Turističke organizacije opštine Negotin imenuje Skupština opštine Negotin na period od četiri (4) godine na predlog Upravnog odbora.

Prilikom izbora kandidata za direktora Turističke organizacije opštine Negotin, Upravni odbor će ceniti i sledeće uslove:

1. da poznaje poslovanje turističke organizacije
2. da poseduje organizatorske sposobnosti

Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana oglašavanja konkursa u dnevnom listu “Danas” izdanju za teritoriju cele Republike Srbije i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom ‘‘ZA KONKURS’‘ se podnose pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička organizacija opštine Negotin, 19300 Negotin, ul. Kraljevića Marka 6 ili lično svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova na istoj adresi.

Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti.
Rok za dostavljanje prijava je
28.10.2019.Pregledano: 761 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters