Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR u Beograd (Poslato na 16-10-2019)

Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), Uprava za trezor oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
MINISTARSTVU FINANSIJAUPRAVA ZA TREZOR

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9

II Radna mesta koja se popunjavaju:

CENTRALA BEOGRAD

1) Radno mesto metodolog za izveštavanje o javnim prihodima
Grupa za izveštavanje o javnim prihodima, Odsek za fiskalnu statistiku, Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, zvanje samostalni savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Priprema direktive, instrukcije i pojašnjenja za potrebe organizacionih jedinica Uprave; priprema uputstava, projektne zahteve i procedure radi uvođenja novih programskih sistema i prati njihovu primenu; organizuje izradu dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o naplaćenim i raspoređenim prihodima na teritoriji Republike Srbije; koordinira izradom izveštaja T-Trezor o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda na mesečnom i godišnjem nivou; vrši kontrolu usaglašavanja Izveštaja T-Trezor o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda, sa knjigovodstvenim evidencijama organa lokalne vlasti, na osnovu izveštaja organizacionih jedinica Uprave; izrađuje Informaciju o P/R opština i gradova; izvršava poslove informisanja i drugih poslova vezanih za raspored i izveštavanje o javnim prihodima obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

2) Radno mesto tehničar za zaštitu informacionih sistema
Odsek za aplikativni dizajn i programiranje, Odeljenje za aplikativni razvoj, Sektor za informacione tehnologije, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja podršku primeni procedura i ostalih internih akata s ciljem postizanja i održavanja zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti; vrši analizu sigurnosnih sistema i predlaže nova rešenja; obavlja testiranja implementiranih rešenja; obavlja dijagnostiku u slučajevima narušavanja sigurnosti informacionog sistema; sarađuje u održavanju kontinuiteta poslovanja informacionih sistema; učestvuje u vršenju procene rizika sigurnosti informacionog sistema; pruža drugi nivo podrške pri rešavanju zahteva u servis desku; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

3) Radno mesto rukovodilac Grupe
Grupa za baze podataka i aplikativne servere, Odeljenje za serversku infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje viši savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje i raspoređuje radne zadatke i vrši nadzor nad radom izvršilaca u Grupi; koordinira izradom i izrađuje standarde, uputstva, metodologije i projektne dokumente iz delokruga Grupe; stara se o implementaciji sigurnosti baza podataka i bekap strategije servera; planira i organizuje postupak sistemsko-tehničke i druge podrške korisnika informaciono-tehničkog sistema uprave iz delokruga rada Grupe; učestvuje u izradi tehničke dokumentacije u postupcima nabavki IT opreme i sistema; prati stanje u oblasti informacione bezbednosti iz delokruga rada Grupe i predlaže mere za unapređenje istih; kontroliše i organizuje kompletiranje tehničke dokumentacije; prati trendove u oblasti informatike i predlaže rešenja za unapređenje softvera i hardvera koji se koriste u Upravi; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

4) Radno mesto za podršku poslovima zaštite mrežne infrastrukture
Grupa za Data centar i zaštitu mrežne infrastrukture, Centar za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Obezbeđuje zaštitu informacija-podataka na serverima; implementira nivo sigurnosti pristupa resursima; implementira, konfiguriše i održava produkciono, razvojno i testno okruženje na serverima sa Windows i UNIX operativnim sistemom (OS); učestvuje u pripremi procedura i pravila sigurnosne politike informacionih sistema; učestvuje u implementaciji i upravlja virtuelnom infrastrukturom i nadgleda pravilnost korišćenja resursa na njoj; vrši instalaciju i konfiguraciju storage-a; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

5) Radno mesto za podršku multimedijalnim servisima
Grupa za multimedijalne servise i WAN infrastrukturu, Centar za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu, Sektor za informacione tehnologije, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u održavanju aktivne mrežne opreme, sistema IP telefonije i multimedijalnih servisa i drugih sistemsko-tehničkih komponenti informacionog sistema; vrši nadzor aktivne mrežne opreme; izvršava povezivanje udaljenih lokacija i vrši konfiguraciju aktivne mrežne opreme; učestvuje u izradi tehničke dokumentacije; učestvuje u predlaganju rešenja u oblasti informatike i predlaže rešenja za unapređenje softvera i hardvera koji se koriste u Upravi; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

6) Radno mesto organizator i kontrolor računovodstvenih poslova
Odsek za računovodstvo, Odeljenje za upravljanje finansiranjem, računovodstvom i kontrolom, Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu, zvanje savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Vodi poslovne knjige po propisima o budžetskom računovodstvu; vrši prijem, kontrolu i kontiranje računovodstvenih isprava; vrši kontinuirano knjiženje poslovnih promena u analitičkoj evidenciji osnovnih sredstava, kao i godišnji obračun amortizacije, na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava; učestvuje u pripremi i sastavljanju periodičnog izveštaja (obrazac 5) o izvršenju budžeta Uprave; sarađuje sa unutrašnjim jedinicama, poveriocima i dužnicima, radi pribavljanja urednih računovodstvenih isprava na osnovu kojih se evidentiraju poslovne promene vezane za materijalno-finansijsko poslovanje Uprave; obavlja usklađivanje evidencija i stanja pomoćne knjige osnovnih sredstava i zaliha sa glavnom knjigom Uprave pre sastavljanja finansijskih izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

7) Radno mesto za finansijsku kontrolu, analizu i izveštavanje
Odsek za kontrolu, Odeljenje za upravljanje finansiranjem, računovodstvom i kontrolom, Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu, zvanje samostalni savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Kontroliše usklađenost procedura i internih akata Uprave sa relevantnim zakonskim propisima; kontroliše primenu propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; daje savete prilikom donošenja novih internih akata i procedura za regulisanje poslovanja pojedinih unutrašnjih jedinica Uprave; izrađuje direktive iz nadležnosti Sektora; priprema dokumentaciju i sarađuje sa rukovodiocima organizacionih jedinica kod kojih se vrši kontrola; izveštava neposrednog rukovodioca o izvršenim kontrolama organizacionih jedinica o eventualnim ustanovljenim propustima i promenama na bilansnim pozicijama; utvrđuje razloge tih promena i daje stručnu analizu kako je do promena došlo; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Pop-Lukina 7-9

FILIJALA STARI GRAD

8) Radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Odeljenje za javna plaćanja, Filijala Stari grad, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja operativne poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; obavlja kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; učestvuje u kontroli i ispravkama završnih računa; učestvuje u izradi nacrta rešenja i učestvuje u predlaganju rešenja za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kontrolom u internom postupku; obavlja poslove deviznih plaćanja; obavlja poslove obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; obavlja prijem i obradu zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u registru, brisanje iz registra u propisanim slučajevima, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Filijala Stari grad, Obilićev venac 9-11

FILIJALA ČUKARICA

9) Radno mesto načelnik Odeljenja
Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, viši savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, planira, usmerava, koordinira, daje stručna uputstva i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; prati, kontroliše i stara se o zakonitom radu Odeljenja, stara se o pravilnoj primeni propisa, uputstava i opštih akata; analizira potrebe za obukama zaposlenih u cilju unapređenja rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih; izrađuje nacrte rešenja i učestvuje u predlaganju rešenja za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kontrolom u internom postupku; izrađuje periodične izveštaje; ostvaruje saradnju sa unutrašnjim jedinicama Centrale po poslovima iz delokruga rada Odeljenja; učestvuje u rešavanju spornih pitanja iz svog delokruga sa predstavnicima državnih organa, organizacija i fondova; daje stručna uputstva i nadzire rad ekspozitura, koordinira rad između užih unutrašnjih jedinica; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Filijala Čukarica, Šumadijski trg 6a

FILIJALA NOVI BEOGRAD

10) Radno mesto za vođenje i kontrolu budžetskih evidencija
Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, Filijala Novi Beograd, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije i propisanih budžetskih evidencija; vrši povraćaj javnih prihoda po zahtevu nadležnih organa; obavlja prijem i kontrolu podnete dokumentacije za upis, promenu i brisanje iz registra; obavlja prijem i kontrolu podnete dokumentacije za otvaranje, promenu i ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava; izdaje potvrde o otvorenom podračunu, stanju na podračunu, kumulativnom prometu i dnevnom stanju za korisnike javnih sredstava, ukidanju podračuna i druge potvrde na zahtev korisnika; vrši kontrolu i ispravku završnih računa; obavlja naplatu tarife pri gašenju podračuna korisnika javnih sredstava, dostavlja podatke u vezi sa neprepoznatom naplaćenom tarifom i opomene o nenaplaćenoj tarifi korisnicima javnih sredstava; prima zahteve za otvaranje i gašenje šifara za projekat RINO i Registar zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Filijala Novi Beograd, Tošin bunar 159

FILIJALA VOŽDOVAC, EKSPOZITURA SOPOT

11) Radno mesto za poslove platnih usluga
Ekspozitura Sopot, Filijala Voždovac, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Filijala Voždovac – Ekspozitura Sopot, Kneza Miloša 52e

FILIJALA VALjEVO

12) Radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, Filijala Valjevo, zvanje saradnik
1 izvršilac

Opis poslova: Kontroliše primenu uputstva o uplati, rasporedu javnih prihoda i primanja; vrši povraćaj javnih prihoda po zahtevu nadležnih organa i postupa po reklamacijama banaka za ispravku grešaka u platnom prometu prilikom uplate javnih prihoda; obavlja kontrolu podnete dokumentacije za upis, promenu i brisanje iz registra i podnete dokumentacije za otvaranje, promenu i ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava; vrši kontrolu i ispravku završnih računa; obavlja računsku i logičku kontrolu podataka iz obrazaca P/R lokalnih samouprava i otklanja uočene propuste; vrši usaglašavanje Izveštaja T-Trezor sa jedinicama lokalne vlasti i filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; izdaje naloge za vanredna pražnjenja računa za uplatu javnih prihoda u korist računa Republike, jedinica lokalnih vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po zahtevu nadležnih organa; dostavlja podatke o aproprijacijama lokalnih samouprava za potrebe prinudne naplate i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Valjevo, Vuka Karadžića 2

FILIJALA JAGODINA, EKSPOZITURA REKOVAC

13) Radno mesto za poslove platnih usluga
Ekspozitura Rekovac, Filijala Jagodina, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Jagodina – Ekspozitura Rekovac, Kralja Petra Prvog 38

FILIJALA KRUŠEVAC, EKSPOZITURA BRUS

14) Radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Ekspozitura Brus, Filijala Kruševac, zvanje saradnik
1 izvršilac

Opis poslova: Kontroliše primenu uputstva o uplati, rasporedu javnih prihoda i primanja; vrši povraćaj javnih prihoda po zahtevu nadležnih organa i postupa po reklamacijama banaka za ispravku grešaka u platnom prometu prilikom uplate javnih prihoda; obavlja kontrolu podnete dokumentacije za upis, promenu i brisanje iz registra i podnete dokumentacije za otvaranje, promenu i ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava; vrši kontrolu i ispravku završnih računa; obavlja računsku i logičku kontrolu podataka iz obrazaca P/R lokalnih samouprava i otklanja uočene propuste; vrši usaglašavanje Izveštaja T-Trezor sa jedinicama lokalne vlasti i filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; izdaje naloge za vanredna pražnjenja računa za uplatu javnih prihoda u korist računa Republike, jedinica lokalnih vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po zahtevu nadležnih organa; dostavlja podatke o aproprijacijama lokalnih samouprava za potrebe prinudne naplate i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Kruševac – Ekspozitura Brus, Kralja Petra Prvog 70

FILIJALA NOVI PAZAR, EKSPOZITURA SJENICA

15) Radno mesto za poslove platnih usluga
Ekspozitura Sjenica, Filijala Novi Pazar, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Novi Pazar – Ekspozitura Sjenica, Svetozara Markovića 15

FILIJALA PROKUPLjE

16) Radno mesto za poslove platnih usluga
Odsek za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, Filijala Prokuplje, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Prokuplje, 21. srpske divizije 6

FILIJALA PROKUPLjE, EKSPOZITURA BLACE

17) Radno mesto za poslove platnih usluga
Ekspozitura Blace, Filijala Prokuplje, zvanje referent
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Prokuplje – Ekspozitura Blace, Kralja Petra Prvog 127

FILIJALA VRŠAC

18) Radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Filijala Vršac, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova:Obavlja operativne poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; obavlja kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; učestvuje u kontroli i ispravkama završnih računa; učestvuje u izradi nacrta rešenja i učestvuje u predlaganju rešenja za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kontrolom u internom postupku; obavlja poslove deviznih plaćanja; obavlja poslove obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; obavlja prijem i obradu zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u registru, brisanje iz registra u propisanim slučajevima, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

19) Radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Filijala Vršac, zvanje saradnik
1 izvršilac

Opis poslova: Kontroliše primenu uputstva o uplati, rasporedu javnih prihoda i primanja; vrši povraćaj javnih prihoda po zahtevu nadležnih organa i postupa po reklamacijama banaka za ispravku grešaka u platnom prometu prilikom uplate javnih prihoda; obavlja kontrolu podnete dokumentacije za upis, promenu i brisanje iz registra i podnete dokumentacije za otvaranje, promenu i ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava; vrši kontrolu i ispravku završnih računa; obavlja računsku i logičku kontrolu podataka iz obrazaca P/R lokalnih samouprava i otklanja uočene propuste; vrši usaglašavanje Izveštaja T-Trezor sa jedinicama lokalne vlasti i filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; izdaje naloge za vanredna pražnjenja računa za uplatu javnih prihoda u korist računa Republike, jedinica lokalnih vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po zahtevu nadležnih organa; dostavlja podatke o aproprijacijama lokalnih samouprava za potrebe prinudne naplate i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Vršac, Feliksa Milekera 17

FILIJALA SREMSKA MITROVICA

20) Radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, Filijala Sremska Mitrovica, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja operativne poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; obavlja kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; učestvuje u kontroli i ispravkama završnih računa; učestvuje u izradi nacrta rešenja i učestvuje u predlaganju rešenja za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kontrolom u internom postupku; obavlja poslove deviznih plaćanja; obavlja poslove obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; obavlja prijem i obradu zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u registru, brisanje iz registra u propisanim slučajevima, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Filijala Sremska Mitrovica, Kralja Petra Prvog 44

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno);
• digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
• poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, http://www.suk.gov.rs/

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko – materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije ) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (informaciona bezbednost) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski jezik B1) – proveravaće se pismeno (putem testa).

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (strategije i kanali komunikacije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (informaciona bezbednost) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski jezik B1) – proveravaće se pismeno (putem testa).

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (informaciona bezbednost) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – softver (osnovno poznavanje Cisco mrežnih rešenja u oblasti rutiranja, Data centra, sigurnosti) – proveravaće se putem simulacije (pismeno)

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski jezik B1) – proveravaće se pismeno (putem testa).

Za radno mesto pod rednim brojem 5:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (informaciona bezbednost) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski jezik B1) – proveravaće se pismeno (putem testa).

Za radno mesto pod rednim brojem 6:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 7:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o porezu na dodatu vrednost) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radna mesta pod rednim brojem 8, 18 i 20:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora,uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o platnim uslugama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 9:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o platnim uslugama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 10:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o platnim uslugama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radna mesta pod rednim brojem 11, 13, 15, 16 i 17:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (izrada potvrda i uvrenja o kojim se vodi službena evidencija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o platnim uslugama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radna mesta pod rednim brojem 12, 14, i 19:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o platnim uslugama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju kompetencije – strani jezik (engleski jezik B1), na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni provere ove kompetencije, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija – Uprava za trezor, u delu Konkursi: https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

V Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta 1, 2, 4-8, 10-20: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta 3 i 9: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Jelena Šušilović, tel. 011/3202-312 i Marija Đaković, tel. 011/2927-524, od 10.00 do 13.00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva finansija – Uprava za trezor ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva finansija – Uprava za trezor.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Uprave za trezor.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 4. novembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/18) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija i da u prilogu obrasca prijave dostavi i popunjenu Izjavu u papirnoj formi koja se nalazi na sajtu Ministarstva finansija – Uprava za trezor, u delu Konkursi https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/ .

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Uprave za trezor.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.trezor.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva finansija – Uprava za trezor, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 944 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters