Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA u Beograd (Poslato na 16-10-2019)

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE,
BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto načelnik Odeljenja za normativne poslove boračko-invalidske zaštite i poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, zvanje viši savetnik
Odeljenje za normativne poslove boračko-invalidske zaštite i poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu
1 izvršilac

Opis posla: – rukovodi i koordinira radom Odeljenja; – kreira mere za unapređivanje i razvoj instituta u oblasti zaštite ratnih memorijala i negovanja tradicije i obeležavanje značajnih datuma iz oslobodilačkih ratova Srbije u skladu sa relevantnim istorijskim činjenicama i državnim programom; – koordinira i izrađuje nacrte zakona, drugih propisa i pojedinačnih pravnih akata u oblasti zaštite ratnih memorijala, negovanja tradicije i obeležavanja značajnih datuma iz oslobodilačkih ratova Srbije i učestvuje u izradi nacrta međudržavnih ugovora i sporazuma u vezi sa održavanjem ratnih memorijala u zemlji i inostranstvu; – učestvuje u sprovođenju konkursa i raspodeli sredstava po projektima udruženjima građana i sarađuje sa boračko-invalidskim organizacijama i udruženjima čija je delatnost negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, sa mrežom zavoda za zaštitu spomenika kulture i diplomatsko-konzularnim predstavništvima; – učestvuje u sprovođenju javnih nabavki, prati izvršenje javnih nabavki, vrši kontrolu finansijskih izveštaja o realizaciji zaključenih ugovora o dodeli javne nabavke u oblasti boračko-invalidske zaštite; – planiranje i praćenje realizacije budžeta u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicije; – koordinira poslove unapređenja i eksploatacije informacionog sistema koji se koriste u Odeljenju, – obavlja sve ostale poslove po nalogu pomoćnika ministra.
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Makedonska 4a

2. Radno mesto za finansijske poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, zvanje savetnik
Odeljenje za normativne poslove boračko-invalidske zaštite i poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu
1 izvršilac

Opis posla: – priprema, kontroliše i obrađuje dokumentaciju za isplatu prava korisnicima u oblasti boračko invalidske zaštite, zaostalih primanja, konačnog usklađivanja, boračkog dodatka, naknada članovima lekarskih komisija, kao i priprema kompletne dokumentacije i obračuna za isplatu invalidnina korisnicima, koji su svoja prava iz oblasti boračko invalidske zaštite ostvarili u zemlji, a imaju prebivalište u inostranstvu; – priprema, kontroliše i obrađuje dokumentaciju za isplatu godišnjeg novčanog primanja za oporavak odlikovanih lica (nosilaca Partizanske spomenice 1941. i španskih boraca, članova njihovih porodica, narodnih heroja i članova njihovih porodica); – prati i kontroliše finansijske izveštaje udruženja čiji se projekti finansiraju; – prati i kontroliše finansijske izveštaje o realizaciji ugovora o finansiranju investicionog i redovnog održavanja ratnih memorijala; – kontroliše finansijske izveštaje o realizaciji zaključenih ugovora o dodeli javne nabavke u oblasti boračko-invalidske zaštite – i obavlja druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Makedonska 4a

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno);
• digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
• poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (organizaciono ponašanje) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakon o ratnim memorijalima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (metode i postupci finansijskog planiranja, analize i izveštavanja) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakon o finansiranju udruženja boraca oslobodilačkih ratova Srbije) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

V Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 1: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 2: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za navedena izvršilačka radna mesta: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno). Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Olga Puljević i Anđela Roglić, tel. 011/3613-490, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od 10.00 do 13.00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 1. novembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati “Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.minrzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenog radnog mesta.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obrazac prijave na konkurs, za navedena radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.Skoro postavljeni poslovi MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA


Pregledano: 1105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters