Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač tehničkog vozila Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 21-10-2019)

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

ul. Srpskih junaka br. 2

18205 Niška Banja

Na osnovu članova 7, 8. i 9, Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.106/2018) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-13156/2 od 08.10.2019. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

Vozač tehničkog vozila ……………………………………………………….. 1 izvršilac

Opis poslova:

Duži se sa vozilom za transport hrane i odgovoran je da isto održava u ispravnom stanju;
Svakodnevno pere i dezinfikuje unutrašnjost vozila;
Vrši prevoz gotove hrane za objekte “Zelengora” i “Terme” i iz istih objekata vraća prazno posuđe;
Odgovoran je za održavanje besprekorne higijene posuđa za transport hrane;
Radi i druge poslove iz svog domena po nalogu direktora i neposrednih rukovodilaca;
Za svoj rad odgovara direktoru i neposrednim rukovodiocima.
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (“Sl. Glasnik RS”, br. 24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš od 18.06.2019. godine br. 03-8342/1.

- sa srednjim obrazovanjem III stepenom stručne spreme, turističke struke, elektrotehničar, mašinske struke, gimnazije, pravno birotehničke struke, ekonomske struke, tekstilne struke i vozačkom dozvolom “B” kategorije.

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o završenom srednjem obrazovanju, III stepenom stručne spreme turističke struke, elektrotehničke struke, mašinske struke, gimnazije, pravno birotehničke struke, ekonomske struke, tekstilne struke

- Vozačka dozvola “B” kategorije

- Lična karta

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima

- Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidatatima koji ne budu izabrani ne vraća se konkursna dokumentacija.

Kandidat koji bude primnjen biće u obavezi da dostavi overenu fotokopiju dokumetacije navedene u oglasu.

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš, ul. Srpskih junaka br. 2, 18205 Niška Banja, sa naznakom “Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme za radno mesto Vozač tehničkog vozila”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Rok za dostavljanje prijava je
29.10.2019.Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 1474 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters