Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u Beograd, Sremska Mitrovica, Bezdan (Poslato na 23-10-2019)

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto za stručne poslove upisa brodova, zvanje: samostalni savetnik
Odeljenje za poslove lučkih kapetanija, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
1 izvršilac

Opis poslova: Priprema rešenja o prvom upisu u upisnik brodova, rešenja o upisu u list A, list B (uknjižba) i list C (predbeležba, zabeležba) uloška glavne knjige upisnika brodova, rešenja o prenosu upisa broda unutrašnje plovidbe, rešenja o brisanju broda, rešenja o ponovnom upisu broda, rešenja o upisu brodova u gradnji, za sve lučke kapetanije; priprema rešenja za upise pomorskih brodova u Nacionalni upisnik pomorskih brodova koji vodi Lučka kapetanija Beograd; daje stručna upustva lučkim kapetanijama u vezi sa sprovođenjem i vođenjem upisa; pripremamišljenja, upustva i pruža stručnu pomoć lučkim kapetanijama u vezi sa upisima drugih plovila; pruža stručnu pomoć lučkim kapetanijama u pripremi rešenja i izdavanja isprava iz delokruga lučkih kapetanija; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto za pripremu i obradu podataka, zvanje: referent
Lučka kapetanija Beograd, Odeljenje za poslove lučkih kapetanija, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
1 izvršilac

Opis poslova: Priprema podatke za: upis brodova i ostalih plovila; izdavanje plovidbenih dozvola, brodarskih knjižica, brodskih svedočanstava, ovlašćenja brodarcima, druge knjige i isprave; priprema i obrađuje podatke i dokumentaciju o plovilima, posadi i stanju vodnog puta; vrši ulazno-izlazne revizijena rečnim graničnim prelazima; učestvuje u radu komisija za polaganje stručnog ispita upravljanja čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, učestvuje u tehničkom pregledu čamaca;učestvuje u radu komisija za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice; vrši statističku obradu podataka i izrađuje izveštaje; obavlja poslove iz oblasti zaštite od požara; obavlja i druge poslove po nalogu šefa lučke kapetanije.

Uslovi: završena srednja škola,najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

3. Radno mesto za administrativno-evidencione poslove, zvanje: referent
Lučka kapetanija Beograd, Odeljenje za poslove lučkih kapetanija, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
1 izvršilac

Opis poslova: Priprema podataka za izdavanje plovidbenih dozvola, brodarskih knjižica, brodskih svedočanstava, ovlašćenja brodarcima i drugih knjiga i ispravavezane za unutrašnju plovidbu; priprema i obrađuje podatke i dokumentaciju o plovilima i posadi, o stanju vodnog puta i objektima bezbednosti plovidbe na vodnim putevima; vrši ulazno-izlazne revizijena rečnim graničnim prelazima; učestvuje u radu komisija za polaganje stručnog ispita upravljanja čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, učestvuje u tehničkom pregledu čamaca; učestvuje u radu komisija za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice; vrši statističku obradu podataka i izrađuje izveštaje; formira i ažurira baze podataka o predmetima, upisnicima i drugim aktima; evidentira službena putovanja; obavlja prijem i evidenciju akata i predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa lučke kapetanije

Uslovi: završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

4. Radno mesto za pripremu i obradu podataka, zvanje: referent
Lučka kapetanija Sremska Mitrovica, Odeljenje za poslove lučkih kapetanija, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
1 izvršilac

Opis poslova: Priprema podatke za: upis brodova i ostalih plovila; izdavanje plovidbenih dozvola, brodarskih knjižica, brodskih svedočanstava, ovlašćenja brodarcima, druge knjige i isprave; priprema i obrađuje podatke i dokumentaciju o plovilima, posadi i stanju vodnog puta; vrši ulazno-izlazne revizijena rečnim graničnim prelazima; učestvuje u radu komisija za polaganje stručnog ispita upravljanja čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, učestvuje u tehničkom pregledu čamaca; vrši statističku obradu podataka i izrađuje izveštaje; obavlja poslove iz oblasti zaštite od požara; obavlja i druge poslove po nalogu šefa lučke kapetanije.

Uslovi: završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Sremska Mitrovica.

5. Radno mesto šef Lučke kapetanije, zvanje: samostalni savetnik
Lučka kapetanija Bezdan, Odeljenje za poslove lučkih kapetanija, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Lučke kapetanije, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u lučkoj kapetaniji; priprema mišljenja o primeni zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti unutrašnje plovidbe i inicira izmene propisa; vrši ulazno-izlazne revizijena rečnim graničnim prelazima; propisuje uslove plovidbe i izdaje stručna uputstva i saopštenja za učesnike u plovidbi; izdaje plovidbene dozvole, brodarske knjižice, brodska svedočanstva, ovlašćenja brodarcima i organizuje vođenje upisnika brodova i ostalih plovila; daje nautičke uslove i nautičke saglasnosti kojom se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za izdavanje odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju dogradnju, adaptaciju i sanaciju prevodnica, plovnih kanala i drugih hidrotehničkih objekata, kao i drugih objekata od uticaja na bezbednost plovidbe u skladu sa datim nautičkim uslovima;učestvuje u radu komisija za polaganje stručnog ispita upravljanja čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, učestvuje u tehničkom pregledu čamaca; sarađuje sa organima, organizacijama i privrednim subjektima ipreduzima mere u vanrednim okolnostima u saradnji sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (traganje i spasavanje i sl.); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo ili mašinsko inženjerstvo ili iz naučne oblasti pravne nauke ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu ili završena Vojna akademija – smer navigacija, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Bezdan.

6. Radno mesto za pripremu i obradu podataka, zvanje: referent
Lučka kapetanija Bezdan, Odeljenje za poslove lučkih kapetanija, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
1 izvršilac

Opis poslova: Priprema podatke za: upis brodova i ostalih plovila; izdavanje plovidbenih dozvola, brodarskih knjižica, brodskih svedočanstava, ovlašćenja brodarcima, druge knjige i isprave; priprema i obrađuje podatke i dokumentaciju o plovilima, posadi i stanju vodnog puta; vrši ulazno-izlazne revizijena rečnim graničnim prelazima; učestvuje u radu komisija za polaganje stručnog ispita upravljanja čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, učestvuje u tehničkom pregledu čamaca; vrši statističku obradu podataka i izrađuje izveštaje; obavlja poslove iz oblasti zaštite od požara; obavlja i druge poslove po nalogu šefa lučke kapetanije.

Uslovi: završena srednja škola, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Bezdan.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:

Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno);
• digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
• poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1: – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnot kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija.) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2: – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz naležnosti i organizacije organa (Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3: – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz naležnosti i organizacije organa (Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4: – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz naležnosti i organizacije organa (Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 5: – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) – proveravaće se putem simulacije (pismeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon državnoj pripadnosti i upisu plovila) – proveravaće se putem simulacije (pismeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokurga radnog mesta (Zakon o graničnoj kontroli) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 6. – Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) – proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama)- proveravaće se putem simulacije (usmeno). – Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Relevantni propisi i akti iz delokurga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

V Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 6 (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka uključenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i itervjua baziranog na kompetencijama.

Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 5: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Radmila Matić i Lucija Dević, tel. 011/3622-064, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, od 10.00 do 13.00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet (5) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 18. novembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati “Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mgsi.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.Pregledano: 810 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters