Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 23-10-2019)

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
11000 Beograd, Grčića Milenka 71
tel. 011/2850-779

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: uslovi su predviđeni čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje za navedeno radno mesto, IV stepen stručne spreme (pravno-birotehnička škola ili gimnazija); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavu na konkurs dostaviti i kraću biografiju. Dokazi o ispunjenosti uslova koji su predviđeni članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz tačaka 1 i 3 i 4 podnose se uz prijavu na konkurs, dokaz iz tačke 2 pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Osma beogradska gimnazija, 11000 Beograd, Grčića Milenka 71, sa naznakom “Za konkurs - referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 809 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters