Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor predmeta Organizacija poslovanja i preduzetništvo Puno radno vreme

na HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 24-10-2019)

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA
17500 Vranje, Moše Pijade bb
tel. 017/423-630, 422-425

Profesor predmeta Organizacija poslovanja i preduzetništvo
za 56,89% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava propisane uslove u članu 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnikRS” br. 88/17, 27/18 i 10/19), u daljem tekstu: Zakon. Može biti izabrano lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje, stečeno na: 1. na studijama drugog stepena - master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka - u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta), 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, proveru psihofizičke sposobnosti za rad sa učenicima vrši NSZ, primenom standardizovanih postupaka, 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. da ima državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz Pravilnika o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama.

OSTALO: Kandidati prilažu: prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju, overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu (dozvoli za rad), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, lekarsko uverenje (dostaviti pre zaključenja ugovora o radu i ne sme biti starije od 6 meseci). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom koja nije starija od meseci dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se podnose na adresu: Hemijsko-tehnološka škola Vranje, Moše Pijade bb, sa naznakom ”Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA


Pregledano: 1102 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters