Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije; Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ “MIKA MITROVIĆ” u Bogatić (Poslato na 24-10-2019)

OŠ “MIKA MITROVIĆ”
15350 Bogatić, Vojvode Stepe 4
tel. 015/77-86-145

Nastavnik geografije
70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 , 13/2018 i 11/2019), 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje o tome kao dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu); 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a da nije starije od 6 meseci); 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Kandidati uz prijavu na konkurs treba da dostave sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 i 11/2019); uverenje o državljanstvu – original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci; dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a da nije starije od 6 meseci), dokaz da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno srpski jezik (diploma izdata i stečena na srpskom jeziku ili uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove da je lice položilo ispit iz srpskog jezika original ili overena fotokopija).

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2019/2020. godine, tj. do 31.08.2020. godine

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. da imaju srednje obrazovanje, 2. da imaju završenu obaveznu uvodnu obuku za pedagoškog asistenta; 3. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje o tome kao dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu); 4. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 6. da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati za pedagoškog asistenta uz prijavu na konkurs treba da dostave sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju; sertifikat o završenoj uvodnoj obuci za pedagoškog asistenta izdatog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu – original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci; dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a da nije starije od 6 meseci); dokaz da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno srpski jezik (diploma izdata i stečena na srpskom jeziku ili uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove da je lice položilo ispit iz srpskog jezika original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije moguće dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. U skladu sa članom 155 stav 1 i 2 u vezi sa članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Na prijavnom formularu kandidati treba da dopišu adresu prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon i adresu elektronske pošte ako je kandidat poseduje. Prijavni formular sa dokazima dostaviti u roku 8 dana od dana oglašavanja u publikaciji „Poslovi”, na adresu: OŠ „Mika Mitrović”, Vojvode Stepe 4, 15350 Bogatić. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona: 015/7786-145.Pregledano: 1895 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters