Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 24-10-2019)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
17500 Vranje, Esperanto bb

Profesor ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva radi nege deteta

USLOVI: stručna sprema: 1. osnovne diplomske studije u trajanju od 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - diplomirani ekonomista ili 2. master akademske studije - master ekonomista (osnovne akademske studije - diplomirani ekonomista). Kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: 1) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 2) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 3) da imaju državljanstvo Republike Srbije, 4) da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije - (uslovi - tačka 2). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati dostavljaju i prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom „Za konkurs“, na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1435 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters