Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Kuršumlija (Poslato na 30-10-2019)

GIMNAZIJA
18430 Kuršumlija, Karađorđeva 2
tel. 027/389-020

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene zaposlenog preko 60 dana, sa 50% radnog vremena

USLOVI: kandidati treba da imaju odgovarajuće obrazovanje prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017 i 27/2018) i Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik - Prosvetni glasnik“ br. 15/2013, 11/2016, 2/17 i 11/17) i ostale opšte uslove predviđene Zakonom o radu. Za nastavnika srpskog jezika: profesor odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, profesor odnosno diplomirani filolog jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, profesor odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost, profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicimaprofesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika, profesor srpskog jezika i književnosti, profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, profesor srpske književnosti i jezika, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, profesor jugoslovenske književnosti, diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, master profesor jezika i književnosti (studijski programi Srpski jezik, Srpski jezik i književnost, Srpska književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpska filologija:srpski jezik i lingvistika, Filologija moduli: Srpski jezik i srpski jezik i komparativna književnost, master filolog (studijski programi: srpski jezik, srpski jezik i književnost, Srpska književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpska filologija: srpski jezik ilingvistika, Filologija:moduli: srpski jezik i srpski jezik i komparativna književnost, master filolog (studijski programi :Srpski jezik, srpski jezik i komparativna književnost), Srpska književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću: Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija,moduli: Srpski jezik, Srpski jezik i komparativna književnost. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati predhodno završene osnovne akademske studije na studijskim grupama Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija; srpski jezik i književnost; Srbistika.

OSTALO: Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kratku biografiju, na konkurs dostaviti originale ili overene fotokopije (ne starije od šest meseci): diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje da kandidat nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istraga, uverenje o državljanstvu, ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, potvrdu o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, izvod iz MK rođenih, dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) se dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 360 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters