Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratijski tehničar Puno radno vreme

na Republika Srbija INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE, Kragujevac u Kragujevac (Poslato na 04-11-2019)

Republika Srbija INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE, Kragujevac

Nikole Pašića br. 1

Broj:01-7219

Datum:23.10.2019.

K r a g u j e v a c

Na osnovu Odluke v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac broj 01-7218 od 23.10.2019. godine, i u vezi sa članom 7. stav 1. tačka 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 106/2018), INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vreme, ukupno 4 izvršioca, sa punim radnim vremenom od 40 (četrdeset) časova nedeljno i to:

I

2 (dva) laboratorijska tehničara u dijagnostici u Centru za mikrobiologiju, ali ne duže od 24 meseca

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa jesu opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosno srednje obrazovanje.

Uz prijavu se podnose overene kopije sledećih dokumenata:

Diploma o stečenom srednjem obrazovanju zdravstvene struke u trajanju od četiri godine-smer laboratorijski;
Uverenje/potvrda o položenom stručnom ispitu;
Dokaz o posedovanju licence;
Uverenje o državljanstvu RS;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Kratka biografija sa podacima (adresa, kontakt telefon, e-mail adresa);
II

2 (dva) perača laboratorijskog posuđa u Odeljenju za tehničke poslove, sa punim radnim vremenom, od toga jedan zbog zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka, a drugi ne duže od 24 meseca.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa jesu opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013, 75/2014, 13/2007-odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizciji poslova, odnosno osnovno obrazovanje.

Uz prijavu se podnose overene kopije sledećih dokumenata:

Diploma o stečenom obrazovanju;
Uverenje o državljanstvu RS;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Kratka biografija sa podacima (adresa, kontakt telefon, e-mail adresa)
III

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi:

lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;
dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda);
uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice).
IV

Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za javno zdravlje Kragujevac.

V

Oglas se objavljuje putem sajta Ministartva zdravlja Republike Srbije, Instituta za javno zdravlje Kragujevac, i na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Naciobalne službe za zapošljavanje- filijala Kragujevac.

VI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na sajtu Instituta za javno zdravlje Kragujevac (www.izjzkg.rs).Telefon za kontakt 034 504-522.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta)“, preko pisarnice Instituta za javno zdravlje Kragujevac ili putem pošte na adresu:

V.d. direktora

Doc. dr Dragan VasiljevićRok važenja
12.11.2019.


Pregledano: 942 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters