Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” u Mladenovac (Poslato na 06-11-2019)

OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”
11400 Mladenovac, Kosmajska 47
tel/faks: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Profesor srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg bolovanja

USLOVI: uslovi koje kandidat treba da ispunjava: da kandidat ima visoku stručnu spremu, VII/1 stepen odgovarajuće grupe; da ispunjava posebne uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) i uz prijavni formular koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prijavu na konkurs sa kratkom biografijom podnese dokaz o: 1 odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme (overenu fotokopiju diplome) i obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanoviu toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodovai šest bodova prakseu ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 2. o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. potvrdu da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 5. izvod iz matične knjige rođenih; 6. dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4, 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa neće se razmatrati. Prijave slati na adresu: OŠ „Sveti Sava“ Mladenovac, Kosmajska 47 ili doneti lično u prostorije škole, radnim danom od 8.00 do 13.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”


Pregledano: 823 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters