Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodsrvene pos Puno radno vreme

na GIMNAZIJA SVETOZAR MARKOVIĆ u Subotica (Poslato na 06-11-2019)

GIMNAZIJA SVETOZAR MARKOVIĆ
24000 Subotica, Petefi Šandora 1

Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti
sa 90% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: profesor hrvatskog jezika i književnosti; profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika; profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodsrvene poslove
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: lice koje je steklo visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO: pored definisane stručne spreme kandidat treba da ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to da: da ima odgovarajuće obrazovanje. Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017 i 27/18 – dr. zakoni) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 i 13/2018) Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gimnaziji “S. Marković” u Subotici, ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ima državljanstvo Republike Srbije, zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs priložiti: original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original ili overenu fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu fotokopiju Uverenja iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, original ili overenu fotokopiju dokaza o znanju srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno vaspitni rad – dokaz da je kandidat srednje, više ili visoko obrazovanje stekao na srpskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o znanju srpskog jezika je u obavezi su da dostavi kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku, dok kandidat koji je odgovarajuće obrazovanje stekao na srpskom jeziku ispunjenost ovog uslova dokazuje diplomom o stečenom obrazovanju (samim prilaganjem diplome dokazao je ispunjenost ovog uslova). Dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dokazuje se overenom fotokopijom svedočanstva (srednjeg obrazovanja), diplome ili potvrde o položenom ispitu o znanju jezika na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi. Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima izvršiće nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. U skladu sa članom 155 stav 1 i 2 i članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati su dužni da popune prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Konkurs traje 8 dana od dana obljavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave slati na adresu Gimnazija “Svetozar Marković” Petefi Šandora broj 1 24000 SuboticaPregledano: 410 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters