Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra–tehničar u ambulanti u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 08-11-2019)

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” br. 106/2018), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja “Voždovac”, Dom zdravlja “Voždovac”, dana 07.11.2019. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Medicinske sestre–tehničara u ambulanti – na neodređeno vreme,
u Službi za specijalističko – konsultativnu delatnost, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završena srednja medicinska škola, smer opšti
Položen stručni ispit
Poznavanje jednog stranog jezika
Rad na računaru (MS Office paket, Internet)

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje ) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci) ;

- Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (Uverenje suda ne starije od 6 meseci).

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja “Voždovac”, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja “Voždovac” i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja “Voždovac”, Ustanička 16, svakog radnog dana od 700 do 1500 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom “Za oglas – medicinska sestra-tehničar u ambulanti”.

Rok za dostavljanje prijava je
15.11.2019.Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 1269 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters