Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 20-11-2019)

UNIVERZITET U PRIŠTINI
FILOZOFSKI FAKULTET
38220 Kosovska Mitrovica, Filipa Višnjića bb
tel. 028/425-473, 028/425-475

Katedra za pedagogiju

Nastavnik u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Pedagoške nauke, uža naučna oblast Pedagogija, teorija nastave i metodika vaspitno-obrazovnog rada

Katedra za srpsku književnost i jezik

Nastavnik u zvanje docenta za naučnu oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Istorija srpske književnosti
na određeno vreme na 5 godina

Asistent za naučnu oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Istorija srpske književnosti
na određeno vreme na 3 godine

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Istorija srpske književnosti
na određeno vreme na 1 godinu

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 74 i 83 i 84 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl.glasnik RS” , broj 88/2017,27/18-dr. zakon, 73/18), i člana 139 165 i 171 Statuta Filozofskog fakulteta, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Pravilnikom o minimalnim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Prijave kandidata sa prilozima (biografija, spisak naučnih radova, radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, uverenje o državljanstvu Republike Srbije), podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Filipa Višnjića bb, 38220 Kosovska Mitrovica, sa naznakom „Za konkurs”. Kandidati za izbor nastavnika u zvanje nastavnika su obavezni da svu potrebnu dokumentaciju dostave Fakultetu u štampanoj formi i u elektronskoj formi na CD i u PDF formatu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Obaveštenja se mogu dobiti na telefone: 028/425-473 i 425-475.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET


Pregledano: 714 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters