Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Radnik na održavanju čistoće - čistačica Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Kikinda (Poslato na 04-12-2019)

TEHNIČKA ŠKOLA
23300 Kikinda, Svetosavska 55
tel. 0230/427-390

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik mašinske grupe predmeta

USLOVI: Kandidat treba da poseduje visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; diplomirani mašinski inženjer, diplomirani inženjer mašinstva, master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stpena-osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva. Kandidati moraju da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postavljen je formular koji se popunjava prilikom prijavljivanja na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovi. Formular je dostupan u delu Novo na sajtu, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Uz navedeni formular (prijavu) kandidat treba da podnese sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - podnosi se pre zaključenja ugovora o radu; uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); dokaz da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad je diploma koja sadrži podatak o jeziku studija ili druga isprava koju je izdala visokoškolska ustanova; izvod iz matične knjige rođenih. Overene fotokopije ne smeju biti starije od 6 meseci. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati sa naznakom “Za konkurs” na adresu škole.

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: kandidat treba da poseduje visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidat mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta: profesor, odnosno diplomirani filolog za engelski jezik i književnost, master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil engleski jezik i književnost), ili master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Kandidati moraju da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postavljen je formular koji se popunjava prilikom prijavljivanja na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovi. Formular je dostupan u delu Novo na sajtu, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Uz navedeni formular (prijavu) kandidat treba da podnese sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - podnosi se pre zaključenja ugovora o radu; uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); dokaz da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad je diplloma koja sadrži podatak o jeziku studija ili druga isprava koju je izdala visokoškolska ustanova; izvod iz matične knjige rođenih. Overene fotokopije ne smeju biti starije od 6 meseci. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati sa naznakom „Za konkurs“ na adresu škole.

Radnik na održavanju čistoće - čistačica
na određeno vreme radi zamene zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: završena osnovna škola. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 850 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters