Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravno-kadrovski analitičar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Ćuprija (Poslato na 04-12-2019)

DOM ZDRAVLjA
35230 Ćuprija, Kneza Miloša bb

Pravno-kadrovski analitičar
u Odseku za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove Doma zdravlja Ćuprija, na određeno vreme od 12 meseci

Opis posla: prati stanje, sprovodi stručne analize i analizira informacije i akte i predlaže mere za unapređenje pravnih pitanja iz delokruga rada, daje stručna mišljenja u procesu formiranja planova rada, prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada, izrađuje opšte i pojedinačne akte daje tumačenje i kontroliše njihovu primenu od strane zaposlenih izrađuje ugovore učestvuje u praćenju njihove relaizacije i predlaže vrstu pravnih mera, analizira obrazovne potrebe zaposlenih i predlaže programe stručnog usavršavanja u skladu sa urvrđenim potrebama vodi upravni postupak iz delokruga rada, daje stručno mišljenje u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radnopravnih odnosa, vrši poslove zastupanja pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima u sporovima nastalim iz oblasti rada, privrednim imovinsko-pravnim, radnim i drugim sporovima, priprema dokumentaciju izrađuje i podnosi tužbe, odgovore na tužbu pravne lekove i predloge za izvršenje nadležnim sudovima, sačinjava izveštaje o radu i sprovedenim sudskim postupcima postupa po pozivu i nalogu suda i drugih organa, priprema godišnji plan javnih nabavki, plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje i plan kontrole javnih nabavki, prikuplja uređuje priprema i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i sprovodi javnu nabavku, učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije. Prati zakonske propise o javnim nabavkama i druge izvore prava u vezi javnih nabavki kao i njihove izmene i dopune i blagovremeno ukauije na iste direktoru, pomoćnicima i drugim organima. Daje pravna mišljenja o propisima u vezi Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima u vezi istih obavlja poslove u vezi sa aplikativnim softverom ovlašćeno je lice za unos podataka u isti, pruža stručnu pomoć u javnim raspravama u postupku donošenja odluka opštih akata i drugim javnim raspravama, stara se o legalnom sprovđenju postupka javnih nabavki (nabavke na koje se zakon o JN primenjuje), pruža stručnu pomoć komisiji u vezi sa sprovođenjem postpka i obavlja druge aktivnosti u vezi sa sprovođenjem postupka javne nabavke, upućuje zahtev za dobijanje mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka i za dobijanje saglasnoti za konkurentni dijalog Uprava za javne nabavke izrađuje odluku o pokretanju postupka javne nabavke, izrađuje rešenje o komisiji za javne nabavke vodi zapisnik o otvaranju ponuda u postupcima javnih nabavki izrađuje ugovore o postupcima javnih nabavki. Objavljuje poziv za podnošenje ponuda/prijava, konkursnu dokumentaciju, izmene i dopune konkursne dokumentacije, obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci na portalu Uprave za javne nabavke dostavlja plan nabavki izmenu iplana nabavki izmenu plana nabavki tromesečni godišnji izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji putem aplikativnog softvera u zakonskim rokovima i obavlja druge poslove u okviru svog radnog mesta u vezi javnih nabavki, obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanje, radne sposobnosti i zanimanja; priprema dokumentaciju i neophodne informacije za izradu godišnjih planova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, vodi evidenciju javnih nabavki i ažurira podatke u odgovarajućim bazama, prati i proučava propise iz oblasti javnih nabavki.

USLOVI: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji utvrđuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanj do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru, najmanje tri godine radnog iskustva, položen pravosudni ispit.

OSTALO: Kandidati su dužni da uz prijavu i radnu biografiju dostave i fotokopiju lične karte (biometrijski očitane), overenu fotokopiju diplome visokog obrazovanja i uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova pravnika kod DZ “Ćuprija”; uverenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i ne vodi se istraga, optužni predlog - da nije starije od šest meseci; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; izvod iz knjige rođenih - ne stariji od šest meseci; uverenje o ličnim podacima iz matične evidencije PIO za utvrđivanje dužine radnog staža; sertifikat o poznavanju rada na računaru. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Po završenom konkursu predata dokumenta (u overenim fotokopijama) neće biti vraćena kandidatima. Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidt je dužan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasniva radni odnos, a koje nije starije od 6 meseci. Dostaviti poštom ili lično na pisarnici DZ Ćuprija, u zatvorenoj koverti sa naznakom “po oglasu za pravnika”, na gorenavedenu adresu. Kandidat će biti obavešten o izboru u roku koji nije duži od 30 dana od dana isteka roka za prijavu. Rok počinje da teče 04.12.2019 godine i traje do 13.12.2019. godine.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 488 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters