Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik - pripravnik Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE TOPOLA u Topola (Poslato na 04-12-2019)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE TOPOLA
34310 Topola, Bulevar kralja Aleksandra I 9
tel. 034/6811-008 lokal 102

Diplomirani pravnik - pripravnik
u Opštinskoj upravi opštine Topola, na određeno vreme (jednu godinu)

USLOVI: da je kandidat punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje, stečeno visoko obrazovanje na pravnom fakultetu na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, stručni naziv diplomirani pravnik; da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisima i aktom; da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, broj: 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje, Zakona o radu (,,Službeni glasnik RS”, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i poznavanje rada na računaru - praktična provera rad na računaru (paket programa MS office), veština komunikacije - usmeno. Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na određeno vreme (jednu godinu). Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijave je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja obaveštenja u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije. Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, a po mogućnosti i internet adresu i podatke o obrazovanju. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama; dokaz kojim se potvrđuje stručna sprema (diploma, uverenje); dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom, stečeno iskustvo) u originalu ili overenoj fotokopiji; uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa); uverenje suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od 6 meseci) i uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 meseci). Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprve zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Svi dokazi prilažu se u orginalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), propisano je između ostalog da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Primer izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Topola www.topola.rs uz, sa naznakom: Javni konkurs za prijem pripravnika - diplomirani pravnik. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Opštinska uprava opštine Topola, Bulevar kralja Aleksandra I 9, 34310 Topola, sa naznakom: ,,Za Konkursnu komisiju za prijem pripravnika”. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Slavica Prokić, kontakt telefon: 034/6811-008 lokal 102. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu za pripravnika, provera znanja i poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru (MS office), obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Topola. Kandidati će naknadno biti obavešteni o datumu, vremenu i mestu provere stručne osposobljenosti, znanja i veština telefonskim putem na brojeve ili elektronskom poštom ili adrese koje su naveli u prijavi. Napomene: Shodno članu 125 stav 1 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, pripravnik je lice koje poslodavac prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla. Članom 127 stav 1 istog zakona propisano je da pripravnički staž za pripravnike sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, traje 1 godinu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidat nije priložio sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom. Javni konkurs za prijem pripravnika sprovodi konkursna komisija koju imenuje načelnik Opštinske uprave opštine Topola. Ovaj oglas se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Topola: www.topola.rs. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom javnom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 1365 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters