Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na NEGOTINSKA GIMNAZIJA u Negotin (Poslato na 11-12-2019)

NEGOTINSKA GIMNAZIJA
19300 Negotin, Hajduk Veljkova 3
tel. 019/541-974 i 019/544-560

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2020. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Nastavnik biologije
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2020. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni i 10/2019) i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019)); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2020. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni i 10/2019) i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta: odštampan i čitko popunjen prijavni formular (nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete); CV sa kratkom radnom biografijom; diplomu o stečenom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju (original ili overenu fotokopiju); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja; izvod iz matične knjige rođenih - novi obrazac (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugvora o radu.


Skoro postavljeni poslovi NEGOTINSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 530 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters