Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik grafičke grupe predmeta Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Užice (Poslato na 12-12-2019)

TEHNIČKA ŠKOLA
31000 Užice, Trg Svetog Save 34
tel. 031/512-596

Nastavnik grafičke grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji pored opštih uslova predviđenih zakonom ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbama čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 88/17, 27/18 i 10/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva, na konkurs priložiti i odgovarajuću dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih. Dokumentacija se dostavlja u overenim fotokopijama i ista se ne vraća kandidatima. Dokaz o ispunjenosti uslova o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 596 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters