Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Glavni kuvar; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove; Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠI BISERI“ u Kanjiža (Poslato na 18-12-2019)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠI BISERI“
24420 Kanjiža, Karađorđeva 30

Glavni kuvar

USLOVI: da kandidat ima: a) srednje stručno obrazovanje - kuvar (overena kopija diplome), III ili IV stepen stručne spreme; b) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Poseban uslov: poznavanje mađarskog jezika i pisma. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2. b) ove odluke dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Provera posebnog uslova izvršiće se proverom, za kandidate koji uđu u uži izbor. Uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri“, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: da kandidat ima: a) srednje stručno obrazovanje - IV stepen (overena kopija diplome); b) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Posebni uslovi: poznavanje mađarskog jezika i pisma; znanje rada na računaru. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2. b) ove odluke dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Provera posebnih uslova izvršiće se proverom, za kandidate koji uđu u uži izbor. Uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri“, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Vaspitač
na srpskom nastavnom jeziku

Vaspitač
na mađarskom nastavnom

USLOVI: propisani članom 139 i 140 Zakona, da kandidat ima: a) više obrazovanje - vaspitač (overena kopija diplome); b) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2. b) ove odluke dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri“, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom „Prijava na konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠI BISERI“


Pregledano: 613 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters