Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAJKA“ u Knjaževac (Poslato na 15-01-2020)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAJKA“
19350 Knjaževac, Kaplarova 6
tel. 019/731-425, 731-408

Direktor
na mandatni period od četiri godine

USLOVI: za direktora predškolske ustanove može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 122, članom 139 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019), kao i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“, br. 108/2015 od 24.12.2015. godine) i to: I - da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) za vaspitača ili stručnog saradnika stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1 podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. I A - da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni i 10/2019), za vaspitača koje je steklo na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; II - da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; III - da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita i druga krivična dela protiv službene dužnosti; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (u smislu člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); IV - da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima; V - da ima državljanstvo Republike Srbije; VI - da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; VII - da ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (stručni ispit ili ispit za licencu); VIII - da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, shodno članu 140 stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) ili najmanje deset godina rada u predškolskoj ustanovi na poslovima vaspitanja i obrazovanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, shodno članu 140 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019); IX - da ima obuku i položen ispit za direktora (licenca za direktora).

OSTALO: Kandidat za direktora ustanove uz popunjeni prijavni formular (obrazac na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) treba da dostavi i: dokaze o ispunjenosti uslova za izbor direktora u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, i to: dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju iz člana 140 stav 1, stav 2 i stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (diploma ili overena fotokopija diplome); dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (potvrda, uverenje ili drugi dokument izdat od strane MUP-a RS, da nije starije od šest meseci); dokaz da kandidat nije pravnosnažno osuđen za privredni prestup (uverenje privrednog suda, da nije starije od šest meseci); dokaz da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje, da nije starije od šest meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad - dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); dokaz o posedovanju dozvole za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (overena fotokopija potvrde, uverenja ili drugog dokumenta o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu); dokaz o obuci i položenom ispitu za direktora (ukoliko kandidat to poseduje, a u suprotnom izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost, zbog čega se prijava takvog kandidata bez ovog dokaza neće smatrati nepotpunom); dokaz o radnom iskustvu na poslovima obrazovanja i vaspitanja (potvrda ili uverenje). Osim navedenog, kandidati dostavljaju i ostala dokumenta od značaja za odlučivanje, i to: dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika, ukoliko ga kandidat poseduje); rezultate stručno-pedagoškog nadzora u radu ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja ustanove (dužan je da dostavi kandidat koji je prethodno obavljao dužnost direktora ustanove); dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga iz nadležnosti višeg suda i višeg javnog tužilaštva kao i osnovnog suda i osnovnog javnog tužilaštva shodno članu 139 stav 1 tačka 3) Zakona (uverenja osnovnog i višeg suda, osnovnog i višeg tužilaštva, da nije starije od šest meseci); biografija sa kratkim pregledom kretanja u službi, predlog programa rada direktora ustanove i program rada kandidata. Po završetku konkursa primljena dokumentacija se ne vraća kandidatima, već se dostavlja ministru radi donošenja odluke o izboru direktora. Prijava sa dokazima se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podneta u roku utvrđenom u konkursu, kao i prijava koja je predata preporučenom poštom, u kom slučaju se kao dan prijema računa dan kada je pošta primila pošiljku, a kada poslednji dan za podnošenje prijave pada u nedelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kada ustanova ne radi rok ističe prvog narednog radnog dana, dok se potpunom prijavom smatra prijava koja sadrži radnu biografiju i sve dokaze o ispunjenosti za izbor čije se prilaganje zahteva konkursom, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama PU „Bajka” ili predati preporučenom poštom na adresu: Predškolska ustanova „Bajka” Knjaževac, Kaplarova 6, 19350 Knjaževac, sa naznakom “Za komisiju za izbor direktora”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Informacije o konkursu mogu se dobiti telefonom na broj: 019/731-425.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAJKA“


Pregledano: 586 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters