Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Finansijko-računovodstveni analitičar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 15-01-2020)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
tel. 016/245-219

Finansijko-računovodstveni analitičar
u Odeljenju za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru (osnovni nivo Word, Excel, veb pretraživači); najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u ZZJZ Leskovac.

OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos, kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potpisanu od strane kandidata; fotokopiju lične karte; overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena); overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidat ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju radne knjižice - ukoliko je kandidat poseduje; dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Leskovac, kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji “Poslovi” i internet stranici Ministarstva zdravlja. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji “Poslovi”. Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti tehničkom sekretaru Zavoda za javno zdravlje Leskovac ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravlje Leskovac, Maksima Kovačevića 11, 16000 Leskovac, sa naznakom “Prijava na oglas” i naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Kandidati koji ne budu izabrani biće obavešteni u skladu sa zakonom. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre zaključenja ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC


Pregledano: 973 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters