Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na OŠ „STEVAN SREMAC“ u Senta (Poslato na 22-01-2020)

OŠ „STEVAN SREMAC“
24400 Senta, Maksima Gorkog 1
tel. 024/812-165

Nastavnik fizičkog vaspitanja
na određeno vreme do povratka radnika koji obavlja funkciju direktora, sa 90% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz stava 1 podtačka 2 ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Kandidat treba da ima sledeći stepen i vrstu obrazovanja: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičke kulture, diplomirani pedagog fizičke kulture, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master fizičkog vaspitanja i sporta, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, profesor sporta i fizičke kulture. Kandidat treba da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski i drugi jezik na kome ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima dozvolu za rad nastavnika, licenca. Uz prijavu (svojeručno potpisanu) učesnici konkursa dostavljaju sledeću dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju propisane uslove: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju za nastavnika osnovne škole; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu za nastavnika; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje); dokaz pribavljen od suda opšte nadležnosti i odgovarajuće organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, odnosno o nepostojanju podignute optužnice; pregled kretanja u službi sa biografskim podacima.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi, sekretarijatu škole, u zatvorenoj koverti, pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad škola ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom „Konkurs za nastavnika fizičkog vaspitanja”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu škole, na telefon: 024/812-165.


Pregledano: 894 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters