Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik defektolog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “KARAĐORĐE” u Topola (Poslato na 29-01-2020)

OSNOVNA ŠKOLA “KARAĐORĐE”
34310 Topola, Mije Todorovića 8
tel. 034/6811-003

Nastavnik defektolog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, odnosno stručnu spremu prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 10/19) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela predviđena čl. 139 st. 1 tač 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat uz prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavlja biografske podatke, odnosno radnu biografiju i: original ili overenu fotokopiju diplome; uverenje o državljanstvu RS ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac); dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijavni formular sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa može se podneti lično ili poštom u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole. Telefon za dodatna obaveštenja: 034/6811-003. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “KARAĐORĐE”


Pregledano: 738 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters