Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove u posebnim uslovima Puno radno vreme

na SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 29-01-2020)

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA
11090 Beograd, Vukasovićeva 21a
tel. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove u posebnim uslovima

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme u navedenom zanimanju. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni i 10/2019), odnosno potrebno je da lice ima: 1) odgovarajuće obrazovanje: diplomirani ekonomista ili diplomirani menadžer ekonomskog smera; visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja: prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva, biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome, da nije starija od 6 meseci), dokaz odnosno uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a RS (original, da nije starije od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, da nije starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, da nije starije od 6 meseci). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili slati na adresu: Srednja zanatska škola, 11090 Beograd – Rakovica, Vukasovićeva 21a.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA


Pregledano: 541 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters