Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 29-01-2020)

UNIVERZITET U PRIŠTINI
MEDICINSKI FAKULTET
38220 Kosovska Mitrovica, Anri Dinana bb
tel. 028/498-298

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Interna medicina

Docent za užu naučnu oblast Infektivne bolesti

Docent za užu naučnu oblast Hirurgija

Saradnik u nastavi iz uže naučne oblasti Hirurgija

Saradnik u nastavi iz uže naučne oblasti Fiziologija

USLOVI: za prvi izbor u zvanje vanrednog profesora. Obavezni uslovi:

A) U zvanje vanrednog profesora može biti birano lice koje ispunjava sledeće minimalne uslove: 1. ispunjeni uslovi za izbor u zvanje docenta; 2. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog; 3. obavezno pedagoško iskustvo na univerzitetu u trajanju od najmanje tri godine; 4. objavljena dva rada iz naučne oblasti za koju se bira, u periodu od izbora u zvanje docenta, u časopisima kategorije M21, M22 ili M23; 5. originalno stručno ostvarenje ili rukovođenje ili učešće u projektu; 6. odobren udžbenik, monografija, praktikum ili zbirka zadataka od strane nastavno-naučnog veća fakulteta (sve sa ISBN brojem) za užu naučnu oblast za koju se bira. Izborni uslovi: kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika. Uslovi za izbor nastavnika: B) Uslovi za prvi izbor u zvanje docenta. Obavezni uslovi: u zvanje docenta može biti birano lice koje ispunjava sledeće minimalne uslove: 1. u zvanje docenta može biti izabrano lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno, koje ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na univerzitetu, ima naučni naziv doktora nauka, i ima naučne, odnosno, stručne radove objavljene u naučnimčasopisima ili zbornicima, sa recenzijama; 2. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda; 3. obavezno pedagoško iskustvo na univerzitetu, u trajanju od najmanje tri godine; 4. objavljen jedan rad iz naučne oblasti za koju se bira u časopisu kategorije M21, M22 ili M23. Izborni uslovi: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika. V) izbor u zvanje asistenta I. osnovne odredbe Za asistenta na Fakultetu može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i ovim Pravilnikom i to: 1. ako je student doktorskih studija, 2. ako je integrisane akademske studije završio sa prosečnom ocenom najmanje osam; 3. ako ima odobrenu doktorsku desertaciju; 4. ako ima smisao i sposobnost za nastavni rad; pod uslovima iz stava 1. tačka 2. i 4. ovog člana Fakulteta može se izabrati u zvanje asistenta magistra nauka kome je odobrena doktorska disertacija. Smisao i sposobnost za nastavni rad asistenta na kliničkim predmetima fakulteta utvrđuje se na osnovu: veće prosečne ocene iz predmeta uže naučne oblasti; veće ocene na specijalističkom ispitu; većeg broja objavljenih naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima; većeg broja stručnih radova na domaćim ili međunarodnim skupovima. G) izbor u zvanje saradnika u nastavi: I. za saradnika u nastavi na fakultetu može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom fakulteta i ovim Pravilnikom i to: ako je student doktorskih studija; ako je integrisane akademske studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam); ko ima smisao i sposobnost za nastavni rad. II. Posebne odredbe a) smisao i sposobnost za nastavni rad saradnika u nastavi na kliničkim predmetima Fakulteta utvrđuje se na osnovu: veća prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti; odobrena zdravstvena specijalizacija; veći broj naučnih radova objavljen u domaćim i inostranim časopisima; veći broj stručnih radova na domaćim ili međunarodnim skupovima; kraći rok studiranja - mlađi kandidat; dobijena studentska priznanja; aktivno poznavanje stranih jezika; aktivno poznavanje rada na računaru. Posebni uslovi, ocena ispunjenosti uslova i postupak izbora nastavnika i saradnika utvrđeni su i sprovešće se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor nastavnika Univerziteta u Prištini - Kosovska Mitrovica, Statutom i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika Medicinskog fakulteta u Prištini - Kosovska Mitrovica. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 2. konkursa. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Prištini, 38220 Kosovska Mitrovica, Anri Dinana bb ili predajom Arhivi Fakulteta. Tel. 028/498-298.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET


Pregledano: 758 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters