Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Subotica (Poslato na 05-02-2020)

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”
24000 Subotica, Petefi Šandora 1

Nastavnik matematike

USLOVI: (1) profesor matematike, (2)diplomirani matematičar, (3) diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, (4) diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, (5) diplomirani matematičar– informatičar, (6) diplomirani matematičar-profesor matematike, (7) diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; (8) profesor matematike i računarstva; (9) diplomirani matematičar-astronom, (10) diplomirani matematičar-teorijska matematika, (11) diplomirani matematičar-primenjena matematika, (12) diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); (13) diplomirani informatičar; (14) diplomirani profesor matematike-master, (15) diplomirani matematičar-master, (16) diplomirani inženjer matematike- master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije), (17) profesor matematike-teorijsko usmerenje, (18) profesor matematike-teorijski smer, (19) master matematičar, (20) master profesor matematike,(21) diplomirani profesor matematike i računarstva-master iz oblasti matematičkih nauka. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije). Pored definisane stručne spreme kandidat treba da ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to da:1) ima odgovarajuće obrazovanje: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/18-dr.zakoni i 10/19) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/19), 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs priložiti: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original ili overenu fotokopiju potvrde visokoškolske ustanove da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno položen stručni ispit ili ispit za licencu nastavnika, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, original ili overenu fotokopiju dokaza o znanju srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - dokaz da je kandidat srednje, više ili visoko obrazovanje stekao na srpskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o znanju srpskog jezika je u obavezi je da dostavi kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku, dok kandidat koji je odgovarajuće obrazovanje stekao na srpskom jeziku ispunjenost ovog uslova dokazuje diplomom o stečenom obrazovanju (samim prilaganjem diplome dokazao je ispunjenost ovog uslova). Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima izvršiće nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. U skladu sa članom 155 stav 1 i 2 i članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati su dužni da popune prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Konkurs traje 8 dana od dana obljavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave slati na adresu: Gimnazija „Svetozar Marković“, Petefi Šandora 1, 24000 Subotica.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 1065 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters