Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni radnik za upravno-pravne poslove Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE SEČANj u Sečanj (Poslato na 06-02-2020)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
OPŠTINE SEČANj
23240 Sečanj, Vožda Karađorđa 71

Stručni radnik za upravno-pravne poslove

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, izuzetno: na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i visoko obrazovanje u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe; diplomirani pravnik; radno iskustvo: najmanje jedna godina radnog iskustva, u struci u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite. Posebni uslovi: licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona, znanje rada na računaru.

OSTALO: Uz prijavu kandidati podnose: očitanu ličnu kartu sa čipom / kopiju lične karte bez čipa, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, eventualno dokaz o posedovanju licence, eventualno dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, eventualno dokaz znanja rada na računaru. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs - ne otvarati”. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”.


Pregledano: 1033 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters