Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave iz matematike; Stručni saradnik - pedagog Puno radno vreme

na OŠ “ČEH KAROLj” u Ada (Poslato na 06-02-2020)

OŠ “ČEH KAROLj”
24430 Ada, Trg oslobođenja 19
tel. 024/852-534

Nastavnik predmetne nastave iz matematike
za rad u odeljenjima u kojima se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na mađarskom jeziku, sa 66,67% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutno zaposlenog preko 60 dana, a najkasnije do 31.08.2020. godine

Stručni saradnik - pedagog
za rad u školi gde se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na srpskom i mađarskom jeziku, na određeno vreme, radi zamene odsutno zaposlenog preko 60 dana, do povratka odsutnog zaposlenog sa funkcije direktora

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019), kao i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 i 13/2018 i 11/2019) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Osnovnoj školi „Čeh Karolj” Ada. Član 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje uslove za prijem u radni odnos, odnosno da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, propisano je da nastavnik vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Nadalje, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Osnovnoj školi „Čeh Karolj” Ada između ostalog propisano je, da za obaljanje poslova nastavnika predmetne nastave i stručnog saradnika može da bude primljeno u radni odnos lice koje pored zakonskih uslova ima i znanje rada na računaru (Vord - program za obradu teksta, slanje i prijem elektronske pošte, rad na internetu). Obrazovanje nastavnika, i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina regulisano je članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prema kome je propisano sledeće: obavezno obrazovanje lica iz člana 140 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz stava 1 ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz stava 1 ovog člana ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz stava 1 ovog člana Zakona. Uslovi za rad nastavnika i stručnog saradnika regulisani su članom 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prema kome je propisano sledeće: poslove nastavnika i stručnog saradnika može da obavlja lice koje ima dozvolu za rad (u daljem tekstu: licenca). Bez licence poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja: 1) pripravnik; 2) lice koje ispunjava uslove za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, sa radnim stažom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način utvrđenim za pripravnike; 3) lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog; 4) saradnik u predškolskoj ustanovi; 5) pedagoški i andragoški asistent i pomoćni nastavnik. Lice iz stava 2 tač. 1)-3) ovog člana može da obavlja poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika bez licence, najduže dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi. Uz prijavu na konkursu potrebno je priložiti sledeće dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova: 1. dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje - diploma o stečenom obrazovanju ili uverenje za kandidate kojima diploma još nije izdata, a ukoliko je obrazovanje stečeno u inostranstvu potrebno je priložiti i odgovarajući akt odnosno rešenje o priznavanju diplome od strane nadležnog organa Republike Srbije; 2. dokaz da je državljanin Republike Srbije - uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 3. dokaz da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - (uverenje iz MUP-a, a za nepostojanje diskriminatornog ponašanja uverenje iz osnovnog suda, ne starije od šest meseci računajući od dana objavljivanja konkursa); 4. dokaz o znanju srpskog jezika, - diploma odnosno svedočanstvo o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; 5. dokaz o znanju mađarskog jezika, - diploma odnosno svedočanstvo o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na mađarskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; 6. kandidati koji konkurišu za radnom mesto nastavnika predmetne nastave iz matematike a koji stekli su akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike, kao dokaz o tome uz prijavu treba da prilože diplomu, dodatak diplome, uverenje, potvrdu ili drugu odgovarajuću ispravu visokoškolske ustanove iz koje se vidi da kandidat ispunjava gornje uslove; 7. u skladu sa članom 155 stav 1 i 2 a u vezi sa članom 154 stav 2 Zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i isti prilažu uz prijavu na konkurs; 8. dokaz o znanju rada na računaru - sertifikat, uverenje ili druga odgovarajuća isprava izdata od strane registrovanog tela ili drugi odgovarajući dokaz iz koga se može zaključiti da kandidat ima znanje rada na računaru; 9. izvod iz matične knjige rođenih dostavljaju samo kandidati kod kojih je došlo do promene u imenu odnosno prezimenu od datuma diplomiranja do dana podnošenja prijave na konkurs; 10. radna biografija (ukoliko je lice već radilo) - poželjno. Izabrani kandidat je pre zaključenja ugovora o radu u obavezi da podnese dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (zdravstveno uverenje).

OSTALO: Svi dokazi uz prijavu prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve one dokaze o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos čije se prilaganje zahteva konkursom. Prijava na konkurs treba da bude razumljiva i da bi se po njoj moglo postupati treba da sadrži naručito: naznačenje organa kome se podnosi, a to je: „Konkursna komisija Osnovne škole „Čeh Karolj” Ada”, tačno naznačenje radnog mesta na koje se konkuriše, ime i prezime podnosioca, adresu podnosioca (mesto prebivališta, poštanski broj, ulicu i broj), kontakt telefon, svojeručni potpis podnosioca, ukoliko podnosilac poseduje e-mail adresu istu navodi u prijavi. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. Urednom prijavom na konkurs smatra se prijava koja sadrži sve gore navedeno. Rok za prijavljivanje na konkurs je 10 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije moguće dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor, a koja utvrđuje blagovremenost i potpunost prijava na konkurs i ispunjenost zakonskih uslova za prijem u radni odnos kandidata u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava i, na osnovu uvida u konkursni materijal, od kandidata koji su podneli blagovremene i potpune prijave i ispunjavaju sve zakonske uslove za prijem u radni odnos bira kandidate koji ulaze u uži izbor za prijem u radni odnos. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od osam dana od dana sastavljanja užeg izbora kandidata upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, a potom s kandidatima sa liste obavlja razgovor. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni telefonskim putem na broj koji su naveli u prijavi, a o čemu će se sačiniti i beleška ili na drugi pogodan način (putem elektornske pošte). Cilj razgovora posle psihološke procene jeste dodatno procenjivanje spremnosti kandidata za obavljanje poslova za koje je konkurisao. Posle obavljenog razgovora Konkursna komisija donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Rešenje o izboru kandidata dostavlja se svim kandidatima, odnosno učesnicima konkursa. Kandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu direktoru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja Konkursne komisije. Direktor o žalbi odlučuje u roku od osam dana od dana podnošenja. Po konačnosti rešenja o izboru kandidata, direktor sa izabranim kandidatom zaključuje ugovor o radu. Pre zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan da dostavi dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uslova slati poštom na adresu: Osnovna škola “Čeh Karolj”Ada, 24430 Ada, Trg Oslobođenja 19, sa naznakom „Za konkurs” ili predati lično u sekretarijatu škole svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 časova. Neuredne, neblagovremene ili nepotpune prijave kao i prijave čije fotokopije dokumenata nisu overene od strane nadležnog organa neće biti uzete u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod Aleksandra Lazića sekretara škole i preko telefona 024/852-534.


Pregledano: 599 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters