Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na GIMNAZIJA PIROT u Pirot (Poslato na 06-02-2020)

GIMNAZIJA PIROT
18300 Pirot, Srpskih vladara 118

Pedagog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 50% radnog vremena

USLOVI: mogu konkurisati kandidati koji ispunjavaju uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje (u skladu sa članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja), da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, odnosno da je: (1) diplomirani pedagog; (2) profesor pedagogije; (3) diplomirani školski psiholog - pedagog; (4) diplomirani pedagog - master; (5) master pedagog; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca,kao i za krivična dela nasilje u porodici,oduzimanje maloletnog lica,zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće,za krivična dela primanje ili davanja mita,za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode ,protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom,bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije , da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. andidati uz prijavni formular prilažu : -overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju. Kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena, uverenje ili potvrde o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; izvod iz matične knjige rođenih , uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran , pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti , ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na adresu: Gimnazija Pirot, Srpskih vladara 118, 18300 Pirot, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“ i na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA PIROT


Pregledano: 616 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters