Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Finansijsko-računovodstveni analitičar - šef Odseka za računovodstvene poslove Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Dr Milorad-Mika Pavlović" u Inđija (Poslato na 11-02-2020)

Dom zdravlja “Dr Milorad-Mika Pavlović”, Inđija

Poslodavac Dom zdravlja “Dr Milorad-Mika Pavlović” Inđija, iskazao je potrebu za zapošljavanjem radnika na radnom mestu finansijsko-računovodstveni analitičar – šef odseka za računovodstvene poslove.

Opis poslova:

- Organizuje i prati izvršenje računovodstvenih poslova;

- Planira, razvija i unapređuje metode i procedure računovodstvenih poslova;

- Razvija, priprema i predlaže finansijske i druge planove i izrađuje ekonomske analize o finansijskom poslovanju;

- Sarađuje sa organima kontrole, omogućava uvid u poslovanje, pruža potrebna obaveštenja i postupa po primedbama u skladu sa važećim propisima;

- Razvija i unapređuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu;

- Prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i predlaže i priprema mere za unapređenje računovodstvenih pitanja iz oblasti svoga rada;

- Izrađuje budžet i učestvuje u procedurama ugovaranja i realizacije projekata;

- Daje stručna mišljenja u vezi sa računovodstvenim poslovima; –

- Kontroliše usklađenost evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom;

- Prati usaglašavanje potraživanja i obaveza;

- Vrši bilansiranje prihoda i rashoda i pozicija bilansa stanja;

- Vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima i kontroliše primenu usvojenog kontnog plana;

- Prati propise iz oblasti računovodstva i stara se o njihovoj primeni;

- Priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize, statističke i ostale izveštaje vezane za finansijsko-materijalno poslovanje;

- Priprema podatke, izveštaje i informacije o finansijskom poslovanju;

- Priprema i izrađuje završni račun;

- Vrši kontrolu knjiženja na kontima glavne knjige i usaglašavanja prenosa sredstava između podračuna, priliva i odliva sredstava po izvorima;

- Obavlja i ostale poslove u domenu svoje stručne spreme po nalogu direktora.

Uslovi za obavljanje poslova:

- Na osnovnim akademskim studijama iz oblasti ekonomije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

- Na osnovnim studijama iz oblasti ekonomije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine;

- Opšta zdravstvena sposobnost;

- Znanje rada na računaru;

- Najmanje tri godine radnog iskustva

Radno vreme iznosi 40 sati nedeljno.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

- Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju na Ekonomskom fakultetu – zvanje diplomirani ekonomista / master ekonomije

- Overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanju

- Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za ovlašćenog računovođu

- Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima šefa za računovodstvene poslove

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)

- Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci)

- Lekarsko uverenje (podnosi kandidat koji bude primljen u radni odnos)

- Kratku biografiju

Prijave na oglas mogu se podneti u roku od 8 dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tekst oglasa dostaviti Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi objavljivanja na web sajtu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavu sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za oglas” na adresu:
Dom zdravlja “Dr Milorad – Mika Pavlović”

Ulica: Srpskocrkvena br. 5

22320 Inđija

Rok za dostavljanje prijava je
18.02.2020.Pregledano: 469 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters