Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik defektolog Puno radno vreme

na OŠ „MILOŠ OBRENOVIĆ“ u Aranđelovac (Poslato na 12-02-2020)

OŠ „MILOŠ OBRENOVIĆ“
34300 Aranđelovac, Svetogorska 7
tel. 034/702-095, 702-096

Nastavnik defektolog
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih članom 24. stav 1. Zakona o radu koje treba da ispunjava, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 27/2018(II)- drugi zakon i 10/2019): za nastavnika defektologa može da bude izabrano lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnika defektologa može da bude izabrano lice, koje pored odgovarajućeg obrazovanja ispunjava sledeće uslove: ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; koje ima državljanstvo Republike Srbije, koje zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i to: profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno ometenom u razvoju, diplomirani defektolog - oligofrenolog, master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost, diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost. Prijave sa biografijom, popunjenim prijavnim formularom na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova konkursa (overene kopije): diploma o završenom visokom obrazovanju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o neosuđivanosti, podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja, Osnovnoj školi „Miloš Obrenović“ u Aranđelovcu, dok se dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Nakon izvršenog užeg izbora, kandidati se upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Zatim se sačinjava lista kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem i obavlja se razgovor sa njima, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: OŠ „Miloš Obrenović“, 34300 Aranđelovac, Svetogorska 7.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MILOŠ OBRENOVIĆ“


Pregledano: 534 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters