Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 12-02-2020)

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135

Doktor medicine
5 izvršilaca

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste; sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno visoko obrazovanje (medicinski fakultet) na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. položen stručni ispit. Uz prijavu treba dostaviti i: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju, medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Viši radiološki tehničar
2 izvršioca

Opis poslova: daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i zračnu terapiju i o ponašanju prilikom snimanja; postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje i zračnu terapiju; priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje, odnosno zračnu terapiju; snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvaliteta snimka; sprovodi zračnu terpiju; primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja; obavlja poslove zračnog tretmana za pacijente kod kojih se sprovodi transkutana radioterpija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija kao modalitet u lečenju malignih bolesti; priprema pacijenta i određuje adekvatan položaj pacijenta za zračni tretman;sprovodi radioterapijske procedure na Gama nožu i kibernetičkom nožu; u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima prepoznaju se gore navedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno visoko obrazovanje na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Uz prijavu treba dostaviti i: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenim strukovnim studijama, viši/strukovni radiološki tehničar; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Viša medicinska ginekološko-akušerska sestra, babica u porodilištu
2 izvršioca

Opis poslova: planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja složene medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama koje zahtevaju veću stručnost i veštinu; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog; odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način; prikuplja, kontroliše i vrši unos zdravstveno-statističkih izveštaja; prati i vrši unos pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite; učestvuje u sprovođenju programa zdravstvenog vaspitanja u školi, zdravstvenoj ustanovi, zajednici; izrađuje očigledna sredstva za zdravstveno-vaspitni rad; prima, evidentira i distribuira promotivni materijal; učestvuje u radu savetovališta za odvikavanje od pušenja - po potrebi učestvuje u planiranju individualne ishrane za pojedine korisnike savetovališta; sprovodi aktivnosti na popularisanju davalštva krvi i komponenata krvi; asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite; asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima; asistira pri oralno hirurškim intervencijama; planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara / tehničara; učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno visoko obrazovanje na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Uz prijavu treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenim strukovnim studijama - viši/strukovni ginekološko-akušerski tehničar/sestra/babica; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Medicinska sestara - tehničar
10 izvršilaca

Opis poslova: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gorenavedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu treba dostaviti i: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Vozač sanitetskog vozila

Opis poslova: vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata; vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan; pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata; održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gorenavedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završeno srednje obrazovanje, odgovarajuće struke i radno iskustvo na poslovima vozača u trajanju od najmanje dve godine. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju, odgovarajuće struke; izvod iz MK rođenih - original; potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu vozača; važeća vozačka dozvola B kategorije. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Radnik obezbeđenja bez oružja - čuvar

Opis poslova: čuvar pod posebnim uslovima rada; kontroliše ulazak i izlazak lica i evidentira posete, obezbeđuje objekat, zaposlene i druga lica; sprovodi stalni nadzor nad objektom; vrši pregled lica, prtljaga, opreme i vozila u objektu; pregleda prtljag i druge stvari koje posetioci imaju sa sobom; kontroliše i nadzire rad tehničkih sistema obezbeđenja.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završeno srednje obrazovanje, odgovarajuće struke i radno iskustvo na ovim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana. Uz prijavu treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju odgovarajuće struke; izvod iz MK rođenih - original; potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na poslovima radnika obezbeđenja bez oružja/čuvara. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Referent za javne nabavke

Opis poslova: priprema dokumentaciju i neophodne informacije za izradu godišnjih planova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; vodi evidencije u skladu sa propisima, po okončanju javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; izdaje potrošni i drugi materijal i vodi potrebne evidencije; prikuplja i obrađuje potrebne podatke za nabavku osnovnih sredstava; učestvuje u sprovođenju nabavke sitnog inventara; prima dokumentaciju i evidentira, razvrstava, distribuira, kontroliše ispravnost i arhivira dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; priprema podatke za izradu izveštaja o sprovođenju javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; vodi evedinciju javnih nabavki i ažurira podatke u odgovarajućim bazama.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završeno srednje obrazovanje - odgovarajuće struke, položen stručni ispit za službenika za javne nabavke u skladu sa zakonom i znanje rada na računaru. Uz prijavu treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju odgovarajuće struke; izvod iz MK rođenih - original; overenu fotokopiju sertifikata o ploženom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, 12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1358 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters